Zápis do mateřské školy PASTELKY 2020/2021


Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID- 19 podáváme bližší informace k zápisu do mateřské školy.

Zápisy ke předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu

dle školského zákona, tedy v období 4.května 2020 a 5. května 2020

  1. 1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Podání přihlášky je možné datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou.
  2. 2. Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude od 4.5.2020-5.5.2020

 

Při podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst.2 školského zákona, kterými jsou:

-          Jméno a příjmení žadatele (dítěte)

-          Datum narození

-          Místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (dle §19 odst.3 správního řádu)- doložit formou čestného prohlášení o trvalém pobytu

-          Označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola)

-          Podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě v podání žádosti zastupuje)

 

S ohledem na nastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

-Jméno a příjmení tohoto zástupce

- Místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkování, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. ( XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX. XXXX), má trvalé pobyt na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte).

 

 

 

Dne ……………………….                                                                                      Podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

 

 


 

 

 

<<  Srpen 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31