Mateřská škola Pastelky

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

 

Desatero pro rodiče dětí před vstupem do ZŠ

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na

základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro

děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

 

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se

role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky

i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů,

mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

 

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo

jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak

výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je

nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim

přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je

velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat

své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá

míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se

pohybuje bezpečně)

 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si

tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě,

požívá ubrousek)

 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje

a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po

sobě)

 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené

místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit

své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit

přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní

dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů,

slov, předložek aj.)

 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor,
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo

písmenem)

 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou

orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami

a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá

papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje,

v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník,

obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde

se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost,

tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých

hudebních nástrojů)

 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky

s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace

a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na

prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet

prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků

(pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin

podle barvy, tvaru, velikosti)

 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace,

slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně,

dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např.

dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost

záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti,

které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto

po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá

k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně

vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat,

omluvit se)

 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla

bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá,

rozděluje a mění si role)

 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje,

přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány

pokyny, je srozuměno se jimi řídit

 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky,

pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se,

pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či

hudební představení

 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické

zahrady, statku, farmy apod.

 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí,

slavností, sportovních akcí

 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo

zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na

bubínku)

 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na

lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v

praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

-         vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém

okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se

obrátit když je v nouzi apod.)

zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např.

dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co

potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a

čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se

starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

-         ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře,

v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými

lidmi) a snaží se to dodržovat

-         má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu

jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí

pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové

rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví,

k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších

živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické

přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se

bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období,

látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání

s odpady)

-         přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

-         má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk,

kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o

rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

-         chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti

(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí

(odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje

základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné

signalizaci)

-         zná faktory poškozující zdraví (kouření)

-         uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

 

Co by dítě mělo umět před vstupem do MŠ

Co by bylo dobré, aby Vaše dítě umělo před nástupem do mateřské školy:

 

 • nepoužívat v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny
 • umýt si ruce
 • samostatně používat ručník
 • vyčistit si zoubky
 • samostatně používat WC (nepoužívat nočník), kluci zvedat prkýnko, vždy spláchnout!!!, s utřením pomůžeme
 • umět se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky
 • aktivně hlásit své potřeby !
 • nepoužívat v MŠ dudlík ani při usínání !
 • samostatně jíst a pít (nekrmte dítě,dítě učte u jídla sedět u stolu, učte ho jíst lžící, popř. už i příborem – nebojte se nepořádku, který vás asi ze začátku nemine, nedávejte mu pít z dudlíku nebo dětského hrnečku  s „násoskou“)
 • při obědě jíst nejen polévku, ale i hlavní jídlo
 • umět ukusovat z ½ krajíčku chleba včetně kůrky – nekrájet na dílky
 • dítě by mělo být zvyklé na pestrou stravu (zelenina,ovoce,maso, přílohy)
 • mělo by zvládat déletrvající chůzi – nevozte dítě v kočárku
 • umět být chvíli sám bez svých blízkých
 • přizpůsobit se novým podmínkám – pobytu ve větším kolektivu, v novém prostředí, déletrvajícímu odloučení od rodiny, pobytu v rušném prostředí
 • umět vyjádřit své přání a potřeby (poprosit,poděkovat,pozdravit…)
 • umět ukládat hračky a pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno
 • umět se chovat bezpečně v rámci svých rozumových schopností
 • umět navazovat mluvní i oční kontakt při komunikaci
 • reagovat na pokyny dospělého a reagovat na své jméno !
 • respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu
 • poznat si svoje oblečení, pyžamko,boty, papučky (vše prosím určitě podepište, děkujeme)
 • poznat si svoji značku, kterou bude označena skříňka,botník, místo na ručník a hřebínek
 • umět chodit do schodů i ze schodů, přidržovat se zábradlí
 • udělat si „hromádku“ ze svého oblečení (před spinkáním, po příchodu ze zahrady…)
 • obout a vyzout boty, papuče
 • orientovat se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění
 • reprodukovat krátké písničky a říkanky, popsat jednoduše obrázek

 

 

 

 

 

   
<<  Březen 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031