Aktuality

Stínování pedagogických pracovníků 2024

Odborná návštěva z ČR – stínování pedagogických pracovníků na pracovišti

Evaluace ze stínování Erasmu ve Slovinsku 7. – 11.5. 2024

Stínováná pedagogických pracovníků ve Slovinsku se zůčastnily tři pedagogické

pracovnice z naší MŠ Pastelky – p. řed. Mašková, p. uč, Černá a p.uč. Albrechtová.

 

Pedagogické pracovnice byly ve všech školách přijaty srdečně, měly možnost prohlédnout si prostory, třídy, kabinety, zahrady, zastřešené terasy, které se využívají v případě deštivého počasí, ve všech školách se zůčastnily odborných diskuzí.

MŠ Naklo „Mlinček“

Ve škole je 11 tříd, děti využívají také velkou tělocvičnu. Děti jsou vedeny přirozeně od 11 měsíců do šesti let. Odklad školní docházky dostávají děti vyjímečně. Ve třídách bylo velké množství prvků a výtvorů souvisejících s environmentální výchovou. Učitelé děti seznamují s praktickými činnostmi prožitkovým učením, často navštěvují místní farmy. Využívají rozsáhlé venkovní prostory k přirozenému pohybu a péči o rostliny, pozorování přírody, zvířat. Společně s ředitelem školy panem Bohinjecem jsme konzultovali používání prvků digitalizace ve výchovném procesu. Podle něj děti nepoužívají žádné digitální pomůcky z důvodů nadbytečného využívání digitálních prostředků v domácím prostředí. Učitelé jsou zaškoleni, zaznamenávají digitálně výsledky vzdělávaní, využívají případně mobily k obrazové demonstraci. Informační technologie je k dispozici i pro naučná videa a prezentace. Pro rodiče i veřejnost mají připravenou prezentaci o celoročních činnostech MŠ. Odborová základna vypracovala učební plán pro MŠ, který je založen jako celostátní dokument, který zohledňuje individuální potřeby a zvláštnosti ve vývoji a učení, zajišťuje různorodé obsahové náplně, metody a formy práce s dětmi, zajišťuje větší profesní odpovědnost MŠ a jejich odborníků. Program vychází z cílů a směrnic předepsaného národního programa Kurikula pro MŠ. Probíhá formou řízené a spontánní činnosti.

MŠ „Hansa Christiana Andersena“ Ljublaň

Tato školka je situována do šesti budov a má 43 tříd. Součástí jsou prostorné zahrady s terénními účelovýmí nerovnostmi, sportovními prvky, záhonky pro péči o byliny, plodiny. Pozorovali jsme jejich zaměření environmentálně udržitelného způsobu života a jejich realizace během stínování, činnosti podporující odpovědné občanství v oblasti EVVO. Využívájí spoustu přírodních materiálů k tvoření, výzdobě MŠ. Podporují zdravé stravování. Škola má třídu pro děti se specifickými potřebami. Jedenkrát ročně pořádají vystoupení k projektu „Andersenovské dny“. Zapojená je celá škola. Projekt podporuje čtnářskou gramotnost, kladný vztah ke knize. Samostatné ekologické projekty nemají, dbají na přirozený přístup k přírodě během celého pobytu v MŠ, v komunitním kruhu probírají pocity dětí, návrhy na zlepšení stavu přírody. Každá třída má svého zástupce z řad rodičovské veřejnosti a společně navrhují směřování výuky dětí.  Na naš dotaz o možnosti chovu drobných zvířátek v MŠ bylo odpovězeno, že ve Slovinsku tato činnost není povolena. Digitální technologie děti nevyužívají, učitelé jsou digitálně vzdělaní, připravují např. prezentace pro veřejnost. Tato škola má projektovou manažerku, která připravuje mimo jiné studijní pobyty pedagogických pracovníků ve všech částech Evropy. Za poslední rok a půl jich pedagogové absolvovali 25. Učitelé v celém komplexu preferují klid a pohodu, z dětí sálá spokojenost a radost.  Po závěrečné diskuzi s ředitelkou MŠ jsme měli možnost shlédnout krásný koncert pěveckého sboru předškoláků.

MŠ „Sonček“ – Litia

Tato škola má 36 tříd. Škola Sluničko je odloučené pracoviště nacházející se v horách v obladti obklopené krásnou přírodou. Je spojena se základní školou. V MŠ se nacházejí děti od 11 měsíců do šesti let. Měli jsme možnost nahlédnout do smíšených tříd, prostory tříd jsou oproti ČR menší, využívají však tělocvičnu ZŠ, která je pro obě školy společná. Prostředí přímo nabádá k ekologickým aktivitám, při úvodní prezentaci jsme měli možnost nahlédnout do celoročních aktivit MŠ, ze kterých plynulo přímé spojení s přírodou. Děti tráví venku spoustu času, chodí do lesa, do hor, jednou za rok mají akci týden v přírodě.Digitální technologie v MŠ nebylo možno vysledovat, protože je v běžném režimu nevyužívají. Pedagogové jsou vzděláni v digitálních technologiích  a vužívají je při vytváření prezentací a propagaci MŠ. Pro rodiče mají k dispozici portfolio pro každé dítě od začátku docházky do MŠ, ve kterém se zaznamenává vývoj schopností dítěte. Doplněno je o fotografie výtvory dětí. Tato MŠ a její sepětí s přírodou bylo nejbližší zaměření naší MŠ.

MŠ Lítija

V této škole jsme se setkali s pedagožkami, které se v rámci Erasmu zůčastnily nedávného stínování v naší MŠ. Děti byly v době naší přítomnosti na pobytu venku, měli jsme možnost prohlédnout si interiér školy a zahradu. Ve sborovně nám byl promítnut film ze závěrečné oslavy konce školního roku, které se zůčatňuje celá škola, děti, pedagogové, provozní zaměstnanci, ale i rodiče. Oslava měla za téma „Myška, která ztratila svoji knížku“. Děti jednotlivých tříd ztvárňovaly dramatizaci známých pohádek. Na přípravě kulis a kostýmů se podílel veškerý personál a rodiče. Při závěrečné diskuzi jsme se opět dozvěděli, že stejně jako v jiných MŠ digitální pomůcky do výuky nezařazují. Na ekologii a přirozený vývoj však kladou velký důraz, ve třídách mají velké množství přírodního materiálu, který děti využívají při tvoření dle vlatní fantazie. Škola je vyzdobena avýrobky dětí se spoustou rostlin a přírodnin. Při plánování si učitelé vybírají z programu Začít spolu a z prvků konceptu Montesori. Škola má 700 dětí, z toho 40 dětí se specifickými potřebami. Výchovné procesy probíhají v klidné atmosféře.

V odborné diskuzi jsme se dozvěděli, že povolání pedagoga ve Slovinsku má velkou prestiž a rodiče s plnou důvěrou dávají do MŠ už 11-ti měsíční děti. Spoléhají na výchovně vzdělávací program MŠ kterou si vyberou, protože ve Slovinsku je míst v MŠ více než dětí. Z návštěv slovinských MŠ máme dobrý pocit, výchovné procesy probíhají v klidné atmosféře, děti, pedagogové i asistenti působí štastně a spokojeně. Ve všech ohledech je patrná profesionalita pedagogického sboru. Stinování ve Slovinsku bylo pro nás velkou inspirací a přínosem.

 

 

 

   

Erasmus + Bratislava

Výjezd ERASMUS + na mobilitu žáků MŠ GORAZDOVA 6, BRATISLAVA Naše děti vycestovaly 3.4.-4.4.2024 s paní ředitelkou a paní učitelkou do MŠ na Slovensku do Bratislavy, kde se zúčastnily Mobility žáků Erasmus + Děti byly vybrány podle splněných kritérii, zúčastnily se děti 2. třídy 5-6 leté Rodiče byli průběžně z pobytu informování ředitelkou školy pomocí Whats Appu, kde paní ředitelka vytvořila skupinu zúčastněných dětí a průběžně posílala fotografie a informace. Mateřská škola v Bratislavě Gorazdova 6 velmi pěkně přivítala naši mateřskou školu, připravila pro děti a pedagogy občerstvení a program. Naše děti na oplátku přivezly dárky pro děti a učitelky. Společně jsme si zazpívali a navštívili památky, Hrad a výstavu, která měla u dětí velký obdiv. Navštívili jsme i ZOO, děti měly luxusní ubytování a stravu v hotelu MODENA a domů si dovezly spoustu suvenýrů a hračku, kterou paní ředitelka zakoupila z peněz Erasmus +. Přálo nám i krásné sluníčkové počasí. Zdůvodnění zahraniční pracovní cesty a její očekávaný přínos Cílem cesty je podpořit rozvoj mezinárodního vzdělávání na školách zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi a podpořit vzájemné kontakty se školami v zahraničí v oblasti školního vzdělávání. Všichni účastníci této zahraniční mobility podpoří svůj rozvoj vzdělávání v oblasti rozvoje kompetencí v cizích jazycích, rozvoj jazykové dovednosti a znalosti – pokračování v poznávání slovenského jazyka a základech slovenštiny. Cesta podpoří sebevědomí i samostatnost žáků, rozvine spolupráci s rodinou. Bude rozvíjet další vzájemnou spolupráci se školou ve vzdělávání na mezinárodní úrovni. Realizace zahraniční cesty bude mít pozitivní dopad na kvalitu výuky a učení ve školním vzdělávání, podpoří profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol, sdílení a předávání osvědčených postupů při výuce a rozvoji škol, při spolupráci škol se zřizovateli a podpoří další rozvoj vzájemné spolupráce škol a přípravu scénáře návštěvy žáků Bratislavské školy v naší škole v Brně. Náklady na cestu (doprava, ubytování, stravné) navržených účastníků budou plně hrazeny z rozpočtu grantového projektu č. 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000131464, jehož nositelem je OŠML MMB v rámci programu Erasmus +.
   

Zápis na šk.rok 2024/25

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025

 

ZÁPIS DO MŠ

Srdečně zveme děti i rodiče k zápisu do mateřské školy PASTELKY, Brno, Jamborova 11 na školní rok 2024/2025

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

II. fáze: sběr přihlášek

V obálce – označené – ZÁPIS DO MŠ ve dnech 13. 5. 2024 a 14. 5. 2024 určené ředitelce MŠ PASTELKY, Jamborova 11, Brno, 615 00

K zápisu je potřeba doložit vyplněnou a zákonnými zástupci podepsanou přihlášku (potvrzenou od lékaře),  ofocený platný občanský průkaz, rodný list dítěte. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu matky. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt v naší městské části na adrese, kterou uvádíte v přihlášce.

III. fáze: přijímací řízení

Od 23. 5. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz
K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí, nepřijetí (od 3. 6. 2024) nebo zastavení řízení – zpětvzetí (do 31. 5. 2024) budete vyzvání elektronickou poštou či telefonem
uvedených v kontaktech na přihlášce.

 

   

Stávka

Vážení zákonní zástupci našich dětí,

 

oznamujeme Vám, že všichni zaměstnanci Mateřské školy PASTELKY, Brno, PASTELKY, Jamborova 11 se bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že škola bude pro děti celý den zcela uzavřena, pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo.

 

Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

  1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic.
  2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky.
  3. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), který povede k návratu před rok 2020 (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání, konec tandemové výuky).
  4. Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání).
  5. Neustálé odkládání zakotvení pozic "školní psycholog" a "školní speciální pedagog" do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské či dokonce nepedagogické.
  6. Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcovém vzdělávacím programu).

 

Není pro nás pochopitelný ani smysl zákona, který sice váže výši platů učitele na 130% průměrné mzdy, ale reálných je pouze 113%. Neustálá debata nad výší učitelských platů a řešení ve smyslu “vlk se nažral a koza zůstala celá” nám připadá jako krajně nedůstojná, nicméně v situaci, kdy státní pokladna zeje prázdnotou tohle není nic, co bychom jako učitelé nedokázali v rámci šetření vydržet.

Další zásah představuje krácení fondu sociálních a kulturních potřeb na polovinu a jeho vázání na povinnost důchodového připojištění, což povede k faktické ztrátě veškerých dosavadních pracovních bonusů pro zaměstnance škol s výjimkou příspěvku na důchod, který však bude zanedbatelný. I tohle jsme ovšem ochotni pochopit.

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili

Naše požadavky lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

  1. Okamžité zabezpečení dostatku prostředků pro kapitolu školství tak, aby se v roce 2024 nekrátily mzdy nepedagogických zaměstnanců ani ONIV a PHmax škol (dle vyjádření pana ministra se jedná o 5 miliard korun).
  2. Okamžité zahájení reálné a férové debaty o změnách v systému inkluze (počty asistentů, pozice psychologa a speciálního pedagoga) a to od roku 2025 a koncepčně.
  3. Plnění koncepčních dokumentů MŠMT nebo zahájení skutečné diskuze a tvůrčí práce na změnách koncepce tak, aby tyto vedly ke zlepšení a zefektivnění školství a nikoli pouze k marginální úspoře za každou cenu.

 

Děkujeme za pochopení

Michaela Mašková, ředitelka školy

   
<<  Červen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930