Aktuality

Úplata za vzdělání - školné

Mateřská škola Pastelky, Jamborova 11, 615 00, Brno, příspěvková organizace

STANOVENÍ

o výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění vyhlášky 14/2005 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydávám následující rozhodnutí:

I.

a) Výši úplaty na jedno dítě umístěné v mateřské škole (dále jen MŠ) k celodenní docházce stanovuji na 510,- Kč měsíčně.

b) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte umístěného v MŠ, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

c) Zdarma se poskytuje vzdělání dětem umístěným v MŠ, které dovrší 6 let věku v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.

d) Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se poskytuje vzdělání zdarma.

e) V době hlavních prázdnin se úplata vybírá v poměrné výši.

II.

Plátce je povinen příspěvek zaplatit do 10. dne stávajícího kalendářního měsíce, nejpozději však do konce kalendářního měsíce, bezhotovostním bankovním převodem na číslo účtu 234150431/0300, vedeného u České spořitelny Brno-město. Jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo dítěte, jako specifický symbol 1111. Dále je možno uhradit příspěvek poštovní poukázkou na výše uvedené číslo bankovního účtu a s vyplněním příslušného variabilního a specifického symbolu.

III.

O osvobození od úplaty zákonný zástupce žádá písemně ředitelku školy. Trvání nároku dokládá pro každé další čtvrtletí. Změnu rozhodných okolností je povinen nahlásit do 8 dnů ode dne změny. Žádosti nelze vyhovět zpětně.

IV.

Neuhradí-li zákonný zástupce opakovaně úplatu za vzdělání v MŠ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout po předchozím písemně oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte o ukončení předškolního vzdělávání.

V.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022

V Brně dne 30.6.2022

Michaela Mašková

ředitelka školy

   

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу 

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище:

………………………………………………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання ………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): ………………………………………………………………………………………………………

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):

………………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu:

Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання

………………………………………………………………………………………………………

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину

Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: …………………………………………………………………………………………………………

Datum narození dítěte/ Дата народження дитини..............................................................................

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання:

…………………………………………………………………………………………………………

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

до дошкільного навчального закладу, діяльність якого здійснює

Název školy/ Назва школи

 

od školního roku 2022/2023*/ навчального року 2022/2023*

okamžitě*/ негайно*

*Označte jednu z možností/*Позначте одну з можливостей. 

V/ м. (назва населеного пункту)…………………………...dne!дата ………………………

……………………………………….

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини

Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat):

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли вона починає навчання):

Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями)

   

Oznámení o konání zvláštního zápisu

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Michaela Mašková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  1. kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  1. kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:  7. 6. 2022  od 7.00 hod. do 13.00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola PASTELKY, Brno, Jamborova 11

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:  

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole.

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let)

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

V /м  Brně dne/дата 1. 6. 2022

Michaela Mašková

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Digitalizace

Digitalizujeme - PDF
   
<<  Srpen 2022  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031