Aktuality

Zápis do MŠ

Informace k zápisu dětí na školní rok 2019/2020

Vydávání  přihlášek

-          Zákonní zástupci ( rodiče) získají přihlášku prostřednictvím INTERNETU on-line ve formátu pdf na www.zapisdoms.brno.cz 

-          Při generování přihlášky prostřednictvím internetu zadají rodiče ČÍSLO POJIŚTĚNCE( je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte)-toto číslo dítěte bude aplikací převedeno na jedinečný ČÍSELNÝ IDENTIFIKÁTOR ,který zajistí anonymitu dítěte( RČ nebude nikde uváděno z důvodů ochrany osobních údajů)

-          Aplikace umožňuje vygenerovat pro jedno rodné číslo omezený počet přihlášek se stejným identifikátorem (tzn., že si můžete přichystat např. 5 přihlášek  a ty pak při sběru přihlášek dát do různých MŠ.

-          Formulář přihlášky rodiče vyplní buď přímo v počítači před jeho vytisknutím (vytiskněte  přihlášku na jeden papír, tedy oboustranně ) nebo vytisknou oboustranně prázdný formulář  a přihlášku čitelně hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplní.

-          V případě, že nemají zákonní zástupci nikde přístup k internetu, mohou požádat ředitelku MŠ o pomoc vytisknutí přihlášky a to:

-          Ve středu 24.4.2019 v době od 8:00 do 12:00 hodin

-          Vstup do systému -vydávání přihlášek bude  od 1.4.2019 do 1.5.2019 na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

-          Sběr přihlášek bude probíhat na naší MŠ:

-          2.5.2019 od 8:00 do 15:00 hodin

-          3.5.2019 od 8:00 do 13:00 hodin

-          V této době přijde rodič s vyplněnou přihláškou do naší MŠ osobně a odevzdá přihlášku ředitelce školy v papírové podobě.

-          Ředitelka vše zkontroluje a zadá do formuláře na webu číslo pojištěnce podle kartičky ZP dítěte a získá vygenerovaný identifikátor, který srovná s identifikátorem na rodičem přinesené přihlášce. Současně zkontroluje osobní údaje podle předloženého OP a rodného listu dítěte.

-          Pokud bude vše souhlasit, ředitelka  údaje uloží pro seřazení dětí.

-          Na školní rok budeme přijímat 10 dětí.

   

Prázdninový provoz.

Prázdninový provoz

Naše mateřská škola bude v provozu 5.8-16.8.2019

Od 1.7 do 4.7. 2019 a od 19.8 do 30.8. budou všechny mateřské školy  v MČ Brno- Židenice uzavřeny.

Přihlášky k prázdninovému pobytu dítěte si mohou rodiče vyzvednou v naší mateřské škole ve středu 6. března 2019 v době od 8,00 do 16,00 hodin.

Termín pro odevzdání přihlášky je středa 13. března 2019 v době od 8,00 do 16,00 hodin

Kritéria pro přijetí dítěte : bydliště v MČ Brno- Židenice, přednost mají děti zaměstnaných rodičů

   

Personální podpora pro MŠ

EU1
   

GDPR - školní řád

Dodatek k školnímu řádu  vnitřní předpis – GDPR

Mateřská škola PASTELKY, Jamborova 11,Brno přijala potřebná organizační a technická  opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen GDPR)Téměř všechny osobní údaje vztahující se k dětem ,jsou zpracovány za účelem splnění právní povinností( zejména podle zákona č.500/2004 Sb. ,správní řád v platném znění, zákon č.561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání(školský zákon) a zákon č . 499/2004 Sb. ,o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.)Dále jsou některé osobní údaje zpracovány v souladu se článkem 6 ,,GDPR“ a to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke zpracování není relevantní právní titul, obracíme se na Vás jako zákonné zástupce se žádostí o výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zpravidla v případě zpracování fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.) V této  souvislosti má subjekt údajů právo na opravu, právo na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě požadavku na uplatnění Vašich práv jako zákonných zástupců vždy kontaktujte vedení školy.

Příklady opatření:

  1. 1. Rozdělení dětí do tříd -  první den školy

Seznamy dětí budou obsahovat pouze nezbytné údaje (jméno, příjmení a označení třídy)budou umístěny až za vstupními dveřmi mateřské školy a po dobu nutnou k dosažení účelu 1-2 dny, ne déle

2.Jména a značky v šatnách

Zákonným zástupcům ukážeme značku dítěte a uvedeme jen křestní jméno.

Bude se jednat pouze o zpřístupnění v přiměřené míře. Prostor šatny mateřské školy

Není veřejným prostorem, není zde možný přístup veřejnosti, ale pouze omezeného

okruhu osob.

3 .Sešit na omluvy v šatně

Zákonní zástupci dětí vhodí do připravené a uzamykatelné skříňky omluvu se jménem

dítěte. Tímto bude zamezen přístup ostatních zákonných zástupců k údajům o jiných

dětech a bude tak dodržena důvěrnost osobních údajů.

4.Písemné pověření osob k vyzvednutí dítěte z MŠ

Pokud dítě vyzvedává jiná zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem, je nutné, aby v případě, že ,,Pověření“, které obsahuje osobní nebo jiné identifikační údaje, bylo touto osobou odsouhlaseno.

5. Označení výkresů na nástěnkách- jen křestní jméno dítěte

   
<<  Květen 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
31