Aktuality

Zápis dětí do MŠ 2018-2019.

Zápis dětí do Mateřské školy PASTELKY, Jamborova 11, Brno

Pro školní rok 2018/2019

Přihlášky mohou rodiče získat on-line v období od 3.4. 2018- do 1.5. 2018 na www.zapisdoms.brno.cz , na OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3.

V MŠ 20. dubna 2018 v době od 8.00 hod. do 15.00hod.

Pro školní rok 2018/2019 máme 10 volných míst.

Zveme Vás k zápisu i návštěvě naší MŠ PASTELKY

Vyplněné žádosti o přijetí (včetně lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte) přineste vytištěné oboustranně (na jeden list) ve dnech:

2. května 2018 v době od 10.00 – 12.00 hod.

13.00 – 15.00 hod.

3. května 2018 v době od    9.00 – 12.00 hod.

K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte a svůj OP, popřípadě jiný doklad o trvalém pobytu dítěte či jeho zákonného zástupce.

Informace o pořadí Vašeho dítěte seřazeného podle kritérií najdete na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

O rozhodnutí o přijetí, nepřijetí a zastavení řízení, při zpětvzetí budete informováni emailem, nebo telefonicky.

Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí vyzvedli osobně s číslem svého OP.

Za MŠ PASTELKY

Michaela Mašková

ředitelka školy

   

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

   

Povinné předškolní vzdělávání.

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:

-          Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

-          Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.

-          Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:

‐          Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.

‐          Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

‐          Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

   

Naši partneři

Našimi partnery jsou:

● MČ Brno Židenice

● Klub rodičů MŠ Pastelky, z.s.

● Záchranná stanice pro dravé ptáky Rajhrad

Jsme adoptivními rodiči a podporujeme symbolicky tuto záslužnou práci záchranářů. Spolupráce probíhá formou ukázkových a vzdělávacích setkání u nás v MŠ a návštěvou ZS v Rajhradě.

● AGRO CS a.s. - Malý zahradník

Spolupráce probíhá formou naplňování projektu Malý zahradník – v oblasti ekologické a vzdělávací.  V rámci tohoto projektu poskytuje Agro produkty, které využíváme výhradně k potřebě mateřské školy.

● Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA

S touto organizací spolupracujeme na různých projektech, naposledy na projektu S Mrkvičkou na zkušenou ( výměna zkušeností formou stáží, které probíhají na naší MŠ). Dále spolupracujeme i s dalšími partnery (Slůňákov, Toulcův Dvůr, Chaloupky, …). Pro tyto organizace pořádáme workshopy v naší MŠ formou praktických ukázek práce s dětmi – projektové práce, učení prožitkem, přírodní ukázková zahrada, praktické ukázky práce na zahradě, využití blátoviště a využití různých biotopů, které na zahradě máme.

●  MRKVIČKA

Jsme zapojeni do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu. Jako MŠ zapojená do této celostátní sítě usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické výchovy do celkového života mateřské školy ve smyslu RVP environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

● Lipka – LŠ Jezírko

Spolupráce v oblasti DVPP, výjezdové akce a výukové programy pro děti.

● Přírodovědná stanice Kamenáčky Spolupráce v oblasti chovu zvířat, získávání poznatků o jejich životě, pozorování volně žijících živočichů na přírodní zahradě. Děti si učí pečovat o zvířátka na Babiččině dvorečku(prasátka, králíčci, slepičky atd.).

● OS Epona – hipoterapie - jízda na koni za účasti hipoterapeuta.

● Tlapka, o.s. – canisterapie

Děti se blíže seznamují s terapeutickými pejsky. Díky projektu se zdokonalují v prostorové orientaci, v hrubé i jemné motorice.

●  Green Life – Prales dětem

Podporujeme záchranu a zachování deštného pralesa na Sumatře. Podporujeme záchranu zvířat, která tam žijí (alespoň osvětou). Spolupráce probíhá formou videoprojekce a přednášek u nás v MŠ 2x-3x za rok a také tím, že jsme vlastníky 1 aru deštného pralesa. Na odkoupení části pralesa se podílí i naši největší partneři – rodiče dětí, za což jim patří poděkování.

● SIRIUS – search and rescue dogs

Spolupráce probíhá formou předvádění modelových situací při záchraně lidí pomocí záchranářských psů a také formou přednášek o  práci a životě těchto psů, jejich výcviku a chování.

●  Nadace Veronica – podpora šetrného vztahu k přírodě

Nadace Veronica se podílí na realizaci našeho projektu Divotvorná zahrada  a finančně ho podporuje. Příspěvek je výtěžkem z veřejné sbírky za účelem „shromáždění finančních prostředků na projekty ochrany životního prostředí a přírody, ekologické a komunitní projekty, zvyšování kvality života, ekologické a komunitní vzdělávání,….“). V minulosti jsme díky podpoře Nadace Veronica získali finanční prostředky na vybudování přírodního koutku (výběh pro činčily).

● JŠ Slon

Spolupráce v oblasti výuky angličtiny.

●  Rytmik

Spolupráce v oblasti výuky na zobcovou flétnu.

●  CGP ing. Navrátil - centrum grantové podpory - zpracování projektů s grantovou podporou státu, EU viz naše FOTOGALERIE - otevření zahrady

● GENGEL o.p.s. Trhové Sviny - banka starých krajových a dalších plodin z veřejné genové sbírky odrůd. Cílem je seznámit se s nimi v praktickém pěstování spolu s dětmi, získat společnou prací jejich nová semena a výhledově je převzít do trvalejšího pěstování a ochování na naší školní zahradě.

 

 

 

 

 

 

   
<<  Květen 2018  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627