Program školy

Co je našim cílem?

Vytvořit pro děti příjemné rodinné prostředí se zaměřením na ekologickou a výtvarnou činnost, vést děti k pozitivnímu vztahu k přírodě, k lidem,ke zdravému životnímu stylu, k sama sobě – to vše v souladu se Školním vzdělávacím programem.

Ze školního vzdělávacího programu školy uveřejňujeme jen jeho tématickou část, stručnou obsahovou charakteristiku, ekologické prvky a kompetence. Celý školní vzdělávací program je obsáhlejší dokument. 

Hlavní téma pro školní vzdělávací program

Hlavní téma pro školní vzdělávací program: „ Sám tu šišku neunesu“

 

Tímto tématem chceme seznámit děti s tím, s čím se každý den setkáváme v našem životě, poznávání změn a nových věcí kolem nás.

 

Děti se budou učit především:

-          rozumět tomu, co je zdraví a čím zdraví můžeme podporovat

-          jak se chovat k přírodě a v přírodě

-          vztahu mezi přírodou a civilizací

-          jak náš život a životní styl může ovlivnit přírodu a kvalitu životního prostředí

-          že zdraví je priorita

-          řešit problémy

-          že volnost a osobní svoboda jsou omezeny společnými pravidly

-          že je potřeba respektovat  společně dohodnutá pravidla

-          nést si za svoje činny  zodpovědnost

-          posilovat duševní odolnost

-          komunikovat a spolupracovat

-          vytvářet podmínky pro zdravé žití

-          aktivní přístup k ochraně přírody

-          starat se o Ukázkovou přírodní zahradu, udržovat ji, pracovat na ní

-          odbourávat pasivní a konzumní způsob života, vědět proč

-          používat každodenní cvičení k podpoře svého zdraví

-          zařazovaní do jídelníčku více zdraví prospěšných potravin a jídel

 

 

Výchovně vzdělávací práci jsme si rozdělili do 3 let. Podtémata budou každý rok stejná, jen budeme naplňovat jiné kompetence (budeme se vracet i ke kompetencím předchozím).

Ke každému podtématu si učitelky s dětmi v diskusním kruhu stanoví název tématické části (integrované bloky). Ke každému podtématu jsou přiřazeny kompetence. V TVP jsou k vybraným kompetencím přiřazeny dílčí cíle, k jejichž naplnění směřují učitelky obsahovou náplní.

 

1.  Podtéma: „Když je nás víc“

Obsah:

¤  seznámení s prostředím, kamarády, pravidly, režimem, časovými vztahy, poznávání změn a dějů, kde dítě žije, seznamování s různými profesemi, být tolerantní vůči jakékoliv odlišnosti

¤  seznamování s živou a neživou přírodou, její ochranou, praktické řešení problémů, využívání alternativ, třídění a zpracovávání odpadových materiálů

Ekologické prvky:

 • voda, vzduch, země - seznamování se změnami v přírodě
 • ovoce, zelenina – sušíme, zpracováváme
 • změny počasí, změny u zvířat
 • biotopy
 • seznamování s problémem odpadů – začínáme třídit, učíme se, co kam patří
 • třídění do kompostéru, využití zeminy pro pokojové rostliny a bylinkové, zeleninové a květinové záhony
 • škola v přírodě (podzim, zima,léto)
 • prožitkové učení (hipoterapie, canisterapie, přírodovědná stanice, výlety a společné akce v MŠ s rodiči nebo jinými subjekty)
 • péče o rostliny jak ve třídě, tak na zahradě, byliny, sušení, sázení, setí, pletí, úprava a starost o záhony, trávu a louku, sklízení plodů
 • péče o zvířata v MŠ a na zahradě (broučkovník, domečky pro škvory, ježkovník, venčení želvy, zachování torza staré třešně pro hmyz a brouky)
 • celoroční ekologické projety „Čtyři království aneb základní podmínky života“
 • tradice školy
 • využívání zbytkového materiálu ve VV,PV, výzdobě školy a v tvořivých dílnách
 • využívání vody s hlínou a pískem (bahniště)
 • využívání jezírka (vodní živočichové)
 • šetření energiemi

Kompetence:

-          uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně) (1*7)

-          má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát (1*5)

-          podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody (2*5)

-          má vytvořenou představu o zdravé životosprávě ( 2*6)

-          ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí (3*2)

-          řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby (3*6)

-          má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny ( 4*1)

-          dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji (4*5)

-          chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti ( 5*3)

-          má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel, přijatá pravidla se snaží plnit (5*7)

-          dovede požádat o pomoc, když je v nouzi (5*8)

-          dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi i dospělými (6*3)

-          chápe, že svým chováním nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužitím (6*6)

-          chce poznávat své okolí, svět (7*1)

-          chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých (7*3)

-          prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou a neživou (7/7)

2. Podtéma: „Já jsem já a ty jsi ty“

 

Obsah:

¤  poznávání vlastní identity, seznamování se s tělem, rozlišování pohlaví, poznávání částí těla a jeho funkcí, rozlišování rolí, praktické řešení problémů, pěstování tolerance vůči jakékoli odlišnosti

Ekologické prvky:

 • voda, vzduch, země - seznamování se změnami v přírodě
 • ovoce, zelenina – důležité zdroje vitamínů, učíme se naložit a jíst kysané zelí, sušené ovoce, využíváme darů podzimní přírody k pečení a přípravě pokrmů
 • změny počasí, změny u zvířat
 • biotopy
 • problém s odpady – třídíme PC, hliník, papír, víčka, pečivo, využíváme oblečení (větší děti – menším dětem – burza oblečení mezi rodiči)
 • třídění do kompostéru
 • škola v přírodě
 • prožitkové učení (hipoterapie,solná jeskyně, canisterapie, přírodovědná stanice, výlety a společné akce v MŠ)
 • péče o rostliny jak ve třídě, tak na zahradě (ochrana proti okusům zvěře)
 • péče o zvířata v MŠ a na zahradě (výroba krmítek, lojovníků)
 • celoroční ekologický projekt „Putování skřítka Ostružinky“
 • tradice školy
 • využívání zbytkového materiálu ve VV,PV, výzdobě školy a v tvořivých dílnách
 • šetření energiemi
 • využívání vody s hlínou a pískem (bahniště)
 • využívání jezírka (vodní živočichové)

 

Kompetence:

-         má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích (1*1)

-          vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním a že tyto potíže mohou spolu souviset (1*2)

-          vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje (2*1)

-          chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu (2*4)

-          rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti ( 3*3)

-          k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný ( 3*5)

-          nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života ( 3*7)

-          dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování (4*2)

-          umí vyjádřit, co se mu líbí a co ne, vysvětlit proč (4*6)

-          poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech ( 5*1)

-          komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý postoj nebo názor (5*6)

-          dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky (5*9)

-          má vytvořeny základní návyky společenského chování (6*1)

-          je schopno elementární spolupráce ve dvojici, trojici (6*4)

-          prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími (7*2)

-          uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti (7*4)

-          u druhých respektuje a toleruje individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování (7*5)

 

 

3. Podtéma: „Na světě je dobře aneb chci se stále smát“

Obsah:

¤  prohlubování citových prožitků, pozitivní přístup k životu, optimismus pro zdraví, osvojování poznatků o ochraně zdraví před nebezpečnými vlivy, o tom, co zdraví podporuje, posiluje a chrání

Ekologické prvky:

 • voda, vzduch, země - seznamování se změnami v přírodě
 • tradice,zvyky
 • změny počasí, změny na zvířatech
 • plody a dary lesa – sušíme byliny na čaje, vyrábíme šťávy z bezu, atd.
 • třídění odpadu – zapojení do brněnského projektu „Víčkožrout“
 • třídění do kompostéru, práce s kompostem, přehazování
 • mláďata, rostliny – pokusy, pozorování, péče o ně
 • prožitkové učení (hipoterapie, canisterapie, přírodovědná stanice, výlety a společné akce v MŠ)
 • projekty – záchrana žabího prince, čištění Habrové a Pařezové studánky, sázení stromků, čištění lesa
 • škola v přírodě
 • biotopy
 • úklid zahrady a celé MŠ
 • využívání vody s hlínou a pískem (bahniště)
 • využívání jezírka (vodní živočichové)
 • celoroční ekologický projet „Svět je pro všechny“
 • tradice školy
 • využívání zbytkového materiálu ve VV,PV, výzdobě školy a v tvořivých dílnách
 • šetření energiemi

Kompetence:

-          rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat (1*4)

-          má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech) (1*6)

-          rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví (1*3)

-          rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví (2*2)

-          chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí se chránit (2*3)

-          je zvídavé a má touhu poznávat (3*1)

-          umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku (3*4)

-          odhaduje rizika ohrožující zdraví a bezpečnost (4*3)

-          v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování (4*4)

-          snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodilo jemu nebo okolí (5*2)

-          chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat ( 5*4)

-          dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly (5*5)

-          je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým ( 6*2)

-          chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba (6*5)

-          uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody (6*7)

-          má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se (7*6)

-          ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje (7*8)


<<  Červenec 2017  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31