Program školy

Mateřská škola PASTELKY

Jamborova 11, 615 00, Brno, příspěvková organizace

 

 

 

Školní vzdělávací program

 

„Žijeme na planetě Zemi“

 

 

Motto: „Země, oheň, voda, vzduch, uděláme spolu kruh…

…živly hudbou spoutané, přírodou jsou napsané.“

(PaedDr. Lenka Pospíšilová)

 

 

Platnost:      od 1. 9. 2017

 

razítko školy:                                                 zpracovala:  Michaela Mašková

ředitelka mateřské školy

kolektiv pedagogických pracovníků MŠ

ve spolupráci s Mgr. Petrou Veverkovou              (lektorkou angličtiny)

 

Osnova školního vzdělávacího programu:

 

 

 1. Identifikační údaje o mateřské škole

 

 1. Obecná charakteristika školy

 

 1. Podmínky vzdělávání

 

Věcné vybavení

Životospráva

Psychosociální podmínky

Organizace

Řízení mateřské školy

Personální zajištění

Bezpečnost

Spoluúčast rodičů

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí nadaných

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

 

 1. Organizace vzdělávání

 

 1. Charakteristika ŠVP

 

 1. Vzdělávací obsah

 

 1. Evaluační činnost školy

1.   Identifikační údaje o mateřské škole

 

Název organizace:

Mateřská škola PASTELKY, Brno

Jamborova 11

Adresa:

Jamborova 11, 615 00, Brno

Právní forma:

Příspěvková organizace

Telefon:

548 530 571, 607 241 782

Zřizovatel:

Město Brno, městská část Brno – Židenice

Adresa zřizovatele:

Gajdošova 7, 615 00, Brno

Telefon zřizovatele:

548 426 111

Starosta:

Mgr. René Novotný

IČO:

60555106

Ředitelka:

Michaela Mašková

Typ:

celodenní provoz

Právní subjektivita:

1.7.1994

Poslední aktualizace Zřizovací listiny:

1.10.2009

Zařazení do celostátní sítě ekologických MŠ MRKVIČKA 1.3. 2008

Celostátní síť MŠ se zájmem o environmentální /ekologickou výchovu

DRŽITEL CERTIFIKÁTU UKÁZKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA 3.6.2011

Oprávnění používat tento název

Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení

1.9.2017

Stanovená kapacita:

50 dětí

Provozní doba:

6,15 hod.  -  16,30 hod.

Zpracovatelé ŠVP PV: ředitelka a pedagogické pracovnice

ve spolupráci s Mgr. Petrou Veverkovou (lektorka angličtiny)

 

 

Činnost vytyčena:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Školní vzdělávací program je základní dokument, podle kterého se uskutečňuje vzdělávání v naší mateřské škole. Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání dále jen (RVP PV) a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Je povinnou součástí dokumentů mateřské školy a je veřejný.

RVP PV představuje zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů a vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Je orientován k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.

 

 

 

2. Obecná charakteristika školy

 

Budova MŠ pochází z roku 1914, je postavena v řadové zástavbě rodinných domů v jednosměrné ulici Jamborova. K budově patří zahrada o rozměrech 1170 m2, která je ze všech stran obklopena rodinnými domy a zahrádkami. Využívá se celoročně a nedoléhá do ní hluk z frekventované ulice. Dřívější přízemí sloužilo jako hospoda s tanečním sálem, kde se scházeli místní ochotníci a hráli zde divadlo. V poschodí byl služební byt. Od roku 1962 zde byla zřízena mateřská škola. Z této atypické budovy se podařilo vytvořit rodinný dům pro velkou rodinu, která zde nabízí zázemí pro 50 dětí a 7 dospělých (3 paní učitelky, asistent pedagoga, 2 provozní pracovnice a ředitelka školy). Stálost kolektivu se velice pozitivně odráží na vytváření příjemné atmosféry.

Školka je dvoutřídní. V přízemí se nachází třídy, sociální zařízení, šatny dětí, místnost na výuku řečové výchovy, šatna pro zaměstnance a výdejna stravy. V poschodí se nachází lehárna, ředitelna, WC, učebna angličtiny, prostory pro ESS a půdní prostor.

Strava se dováží z MŠ Kamenáčky.

Školní zahrada je oprávněna používat název „Ukázková přírodní zahrada“ od 3. 6. 2011. Děti zde mají k dispozici kryté pískoviště, blátoviště, pozorovat hmyzí domeček, využívat zvonkohru, motýlí louku, spolupodílet se na pěstování bylin a rostlin, využívat zahradní nábytek, domeček, indiánský stan, travnaté hřiště. Součástí zahrady je také ohniště, které využíváme ke společným setkáním u táboráku s rodiči a zástupci městské části Židenice. Děti mají možnost využívat umělý kopec, který slouží v zimním období k bobování. Dominantou a památkou zahrady jsou dvě vzrostlé lípy. V roce 2007 byla zrekonstruována část střechy, v říjnu 2008 byla dokončena přístavba nového sociálního zařízení pro děti ze druhé třídy v zadním traktu budovy. Sociální zařízení je propojeno se stávající budovou i zahradou. Součástí nové přístavby je také sklad, ve kterém je umístěna pec na vypalování keramických výrobků a jsou zde uchovány všechny potřebné materiály k pracovním i hracím činnostem na zahradě.

Třídy jsou částečně smíšené. Ve druhé třídě jsou děti od 4,5 do 7 let věku a v první třídě děti zpravidla od 3 do 5 let věku.

Umožňujeme vzdělání dětem se zdravotním postižením a dětem cizinců.

V roce 1999 jsme intenzivně zpracovávali ekologický program pro předškolní vzdělávání. Od roku 2000 s ním intenzivně pracujeme a přizpůsobujeme ho aktuálním podmínkám a potřebám dětí. Preferujeme učení prožitkem. Ve třídách mají děti své kamarády z říše zvířat –  želvy, strašilky. Máme krásný vodní svět s rybami a dalšími vodními živočichy. Využíváme aktivní výjezdy do přírody, kde dětí čistí studánky, zachraňují žáby. Spolupracujeme s přírodovědnou stanicí, s LŠ Jezírko.

Plně podporujeme vybavit děti zdravými návyky, dovednostmi zdravého životního stylu a vztahem k přírodě.

 

 

3. Podmínky vzdělávání

 

Věcné vybavení mateřské školy

 • Budova mateřské školy je po částečné rekonstrukci. Máme dostatečné prostory pro stanovený počet dětí.
 • Děti samy se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy; dětské práce jsou dětem přístupné a mohou si je prohlédnout rodiče i návštěvníci mateřské školy.
 • Součástí budovy je velká zahrada, která se pyšní oceněním „Ukázková přírodní zahrada“.
 • Děti samy pěstují byliny a rostliny, podílí se na ekologickém třídění odpadu a aktivně se podílí na kladném vztahu k přírodě.
 • Děti se účastní různých zájmových kroužků.
 • Dle zájmu mohou navštěvovat výuku flétny, angličtinu, kurz plavání a logopedii.
 • Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým a individuálním činnostem dětí.
 • Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, WC), i dětská lehátka pro odpočinek jsou přizpůsobena požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a jsou estetického vzhledu.
 • Hračky, pomůcky, náčiní, materiály a doplňky odpovídají počtu dětí i jejich věku; jsou průběžně doplňovány a obnovovány především z finančních prostředků od zřizovatele; pedagogy a dětmi plně využívány.
 • Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.
 • Využíváme různé druhy květin, rostlin, trav, větví a přírodnin k výzdobě interiéru a zapojujeme i rodiče ke zkrášlení naší školy.
 • Společně s dětmi pozorujeme růst sezónních rostlin, bylin a plodin od zasazení semínka až po sklizeň (v interiéru i na záhonku).

Záměr:

 • Budeme se snažit vybudovat ve třídách koutky pro experimentování s přírodním materiálem a obohacovat polytechnickou výuku.
 • Zvelebíme koutek živé přírody na pozemku mateřské školy.
 • V rámci otužování dětí plánujeme na zahradě vybudovat bazén.

 

Životospráva

 • Mateřská škola nemá školní jídelnu, pouze jídelnu - výdejnu stravy. Školní stravování je smluvně zajištěno s mateřskou školou Kamenáčky. Děti mají zajištěnu dopolední přesnídávku, hlavní jídlo, odpolední svačinu a dostatečné množství ovoce a zeleniny.
 • Po celý den mají zajištěn pitný režim.
 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávána vhodná skladba jídelníčku a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány stanovené intervaly. Nenutíme děti do jídla.
 • Denní režim je flexibilní, může se přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Nemění se doba jídla a spánku.
 • Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a jsou dětem vzorem.

 

Záměr:

 • Ve spolupráci se školní jídelnou MŠ Kamenáčky zajišťovat i nadále vyváženou a plnohodnotnou stravu.
 • Omezit podávání sladkých nápojů, nabízet dětem čistou vodu.

Psychosociální podmínky

 • Děti mají možnost se adaptovat v novém prostředí.
 • Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování; děti nepřetěžují.
 • Všechny děti mají rovnocenné postavení; žádné z nich není zvýhodňováno, ani  znevýhodňováno, není zesměšňováno ani podceňováno.
 • Děti si společně s učitelkou vytváří vlastní pravidla chování a bezpečnosti a snaží se tato pravidla dodržovat. Snažíme se všichni, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a bezpečně.

Pedagogický styl se projevuje přímou, ochotnou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi; zbytečné organizování a prostoje jsou nevhodné, násilí je nepřípustné.

 • Vzdělávací nabídka je dětem tematicky blízká, srozumitelná, přiměřeně náročná, užitečná i prakticky využitelná.
 • Pedagog je vzorem pro děti - podporuje je, pomáhá, naslouchá, oceňuje, chválí a povzbuzuje.
 • Pedagog se plně věnuje dětem a nenásilně ovlivňuje neformální vztahy dětí – prevence šikany a vandalismu.
 • Ve vztazích mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, zdvořilost, solidarita a ochota.

Záměr:

 • Vhodná volba vzdělávacích akcí a seminářů určených pedagogickým pracovníkům s možností využití poznatků v různých vzdělávacích činnostech a aktivitách s ohledem na podmínky mateřské školy.
 • Spolupracovat s rodiči při plnění konkrétních cílů v jednotlivých tématech.
 • Individuálně a s velkou péči se věnovat dětem mladším tří let.
 • Citlivě pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s rodiči.
 • Velkou pozornost věnovat dětem s odloženou školní docházkou, stanovit cíleně vzdělávací nabídku k individuálním rozvojovým možnostem těchto dětí.

 

Organizace

Děti přicházejí do MŠ v 6.15 – 8.30 hodin. Denní režim je dostatečně přizpůsobivý a umožňuje dětem individuální program. Děti mají vytvořena srozumitelná pravidla, která je učíme dodržovat. Pravidla soužití ve třídě vytváří učitelka spolu s dětmi. Činnosti jsou řízené i spontánní, dostatečně vyvážené tak, aby děti aktivovaly k činnostem a experimentování. Respektujeme osobní soukromí dítěte.

Plánování vychází z potřeb a zájmů dětí s přihlédnutím na jejich schopnosti a možnosti.  Po celou dobu pobytu dětí v MŠ je pro nás důležitá jejich bezpečnost.

Rodiče jsou povinni nahlásit učitelce pozdější příchod, nebo dřívější odchod dítěte.

 

Záměr:

 • Dodržování školního řádu rodiči.
 • Důslednost na vytváření hygienických a společenských návyků (nutná spolupráce s rodinou).
 • Uspořádání dne přizpůsobovat měnícím se podmínkám.
 • Odpolední odpočinek přizpůsobovat potřebě dětí – nespavé děti mají možnost se aktivně realizovat.

Řízení MŠ

Všem zaměstnancům jsou předloženy pracovní náplně, které jsou jasně vymezeny a formulovány. Je vytvořen funkční informační systém, na jehož plánování spolupracuje celý kolektiv. Všechny pedagogické pracovnice pracují v týmu. Ředitelka školy usiluje o naplnění týmové práce, vytváří podmínky, které vedou ke stabilizaci, odborné vzdělanosti a k vysokému postavení učitelek v očích veřejnosti. Ředitelka má velký zájem na tom, aby se každý mohl vyjádřit k problémům, projevuje zájem o názory druhých a výsledky jejich práce. Ředitelka společně s pedagogickými pracovnicemi vtahuje rodiče do dění školy a vytváří podmínky pro mimoškolní aktivity a společné setkání s rodiči.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy. Bude rozšiřovat spolupráci se základními školami a odborníky, poskytujícími pomoc, hlavně při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

Záměr:

 

 • Otevřenost a upřímné jednání na pracovišti i mimo něj.
 • Snažit se a pomáhat nalézt východiska z nenadálých situací.
 • Nebrat připomínky jako kritiku, nýbrž jako podnět ke zlepšení sociálního klima v MŠ.

 

Personální zajištění

Provoz MŠ zajišťují pedagogičtí a provozní zaměstnanci.

 • Kvalifikované učitelky
 • Lektorka angličtiny
 • Provozní zaměstnanci

 

Všechny pedagogické pracovnice mají potřebnou kvalifikaci v rámci DVPP prohlubují své znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, psychologie, ekologie, a společného vzdělávání. Aktivně přistupují k samostudiu, účastní se seminářů a kurzů, MŠ se zapojuje do projektů: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně, Šablony – výzva OP VVV.

 

Záměr:

 

 • Snažíme se dalším vzděláváním získávat dostatek nových poznatků k práci s dětmi.
 • Respektujeme názory rodičů a dětí.
 • Motivujeme se vzájemnou hospitací.
 • Vytváříme podmínky nadaným a talentovaným dětem.
 • Snažíme se o připravenost dětí do ZŠ a individuálně plánujeme dětem s odkladem školní docházky vhodné činnosti.
 • Vytváříme prostorové a materiální podmínky zabezpečení MŠ.
 • Podporujeme u dětí kladný vztah k přírodě a dále rozvíjíme ekologickou výchovu, která je na naší MŠ na velmi vysoké úrovni. (Koordinátorka projektu „Ukázková přírodní zahrada“ Jana Albrechtová).

Bezpečnost

 • Budova MŠ je zajištěna vchodovými dveřmi s elektrickým zámkem a domácím telefonem. V průběhu dne je budova uzamčena hlavně z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a proti případnému vniknutí cizích osob. Rodiče mohou děti přivádět a odvádět v těchto časových intervalech: od 6,15 do 8.30 hod. po obědě od 12,30 do 13,00 hod. od 15,00 hod. –děti postupně odchází domů.

Příchozí musí vždy použít zvonek, ohlásit se a vyčkat na otevření, nebo na příchod personálu.

 • Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu jejich pobytu v MŠ pedagogické pracovnice – tj. od předání rodičů až po vyzvednutí.
 • Z důvodu bezpečnosti dětí jsou rodiče povinni informovat učitelky při příchodu do tříd o aktuálním zdravotním stavu dítěte a o případných okolnostech (nevolnost, zvracení, teploty, bolavé končetiny apod.).
 • Při úraze jsou zaměstnanci povinni poskytnout první pomoc, v případě potřeby zavolat lékařskou pomoc či s dítětem zajít do zdravotního střediska. Zároveň informují ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte.
 • Děti jsou v průběhu dne i před každou akcí konanou v budově mateřské školy i mimo ni poučeny o vhodném chování a bezpečnosti. Učitelka vždy zapíše poučení o bezpečnosti do třídní knihy.

 

Spoluúčast rodičů

Spolupráce s rodiči je pro nás ve výchovném procesu vnímaná jako stěžejní aspekt. Snažíme se vytvářet prostředí důvěry a respektu, jednáme s rodiči diplomaticky, ohleduplně a jsme si vědomi, že pracujeme s důvěrnými informacemi. Nezasahujeme do života a soukromí rodiny.

Pokud je ze strany rodičů zájem, mohou se zapojit do aktivit MŠ a účastnit se akcí organizovaných školou. Od rodičů přivítáme náměty a nápady do každodenních činností a uvítáme jakoukoli pomoc a spolupráci.

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí konzultace na profesionální úrovni, a to k otázkám výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

 

Záměr:

 • Zapojit rodiče do příprav akcí pro děti.
 • Pomoc rodičů při opravách a úpravách prostor školy.
 • Výpomoc na školní zahradě a na její údržbě.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

 

Základní koncepcí RVP PV je respektování individuálních potřeb a možností dětí, a tak je východiskem i pro přípravu vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují poskytnutí podpůrných opatření.  Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola, i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/20016 Sb.

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Vzdělávání je třeba ale přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem a byly vytvořeny optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu dosáhnout co největší samostatnosti. Rozvoj takových dětí závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí. Proto je nutné navázat úzkou spolupráci s rodiči takových dětí, vhodně a citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace.

 

Vzdělávání dětí nadaných

 

Mateřská škola je povinna vytvářet podmínky k co největšímu potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti, a to jak ve školním vzdělávacím programu, tak při jeho realizaci. To platí i pro děti nadané.

Vzdělávání nadaných dětí je zaměřeno na rozvíjení různých druhů nadání, a aby se tato nadání mohla projevit, pokud možno uplatnit a nadále rozvíjet.

 

 

 

Vzdělávání dětí od dvou let

 

V mateřské škole lze vzdělávat i děti od dvou let. Je nutné si však uvědomit specifika související s obsahovou úrovní ve všech oblastech vývoje. Cíle a záměry pak k tomu přizpůsobit. Dvouleté děti potřebují více individuální péče, pravidelný denní režim, emoční podporu, pocit bezpečí, podnětné prostředí a srozumitelná pravidla.

Nejvíce se učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Důležité je, abychom těmto dětem nechali co nejvíce prostoru pro volné hry a pohybové aktivity a citlivě přizpůsobovali organizaci – střídali nabídkové činností, trénovali návyky a praktické dovednosti.

ŠVP- dodatek č. 1

S účinností od 1.9.2021 se doplňuje kapitola

Podmínky vzdělávání o podkapitolu

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

MŠ vytváří podmínky pro vzdělávání s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

Mateřská škola:

Poskytuje jazykovou podporu dětem od počátku docházky do MŠ.

Cíleně podporujeme rozvoj českého jazyka v průběhu celého dne při různých aktivitách

V případě odpovídajícího počtu dětí cizinců zřídí skupinu pro jazykovou přípravu v souladu s právními předpisy. Dítě cizinec= dítě s cizí státní příslušností. Skupina je zřizována pro 4-8 dětí cizinců v povinném předškolním vzdělávání.

Ředitelka školy, v případě nenaplnění plného počtu skupiny, zváží zapojení dětí s obdobnou potřebou.

Práce se skupinou škola organizuje v rozsahu 1 hodina týdně. Čas vymezený pro jazykovou přípravu je rozdělen do více bloků

Spolupracuje úzce s rodinou

Využívá metodické podpory NPI ČR

 

 

 

Michaela Mašková

ředitelka školy

 

 

 

4. Organizace vzdělávání

 

 • Dle školského zákona se s účinností od 1. 9. 2016 předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. S účinností od 1. 9. 2020 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
 • S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.
 • Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně třetího roku věku (účinnost od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1. 9. 2020).
 • Mateřská škola se organizačně dělí na 2 třídy. V první třídě jsou většinou děti tří až čtyřleté a ve druhé třídě pěti až sedmileté.
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami je možné zařazovat do běžných tříd mateřských škol, nebo do tříd zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona, popřípadě škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona.
 • Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou.
 • Mateřská škola je v provozu denně od 6,15 do 16,30 hodin. Děti se v mateřské škole schází v době od 6,15 do 8,30 hodin. Po předchozí domluvě mohou rodiče přivést své děti i v průběhu dne.
 • V době od 6,15 do 9,45 hodin se střídají činnosti spontánní s činnostmi řízenými, jejichž hlavní metodou je prožitkové a kooperativní učení.
 • Pevně stanovena je doba podávání stravy

-  v 9,00 dopolední svačina

-  ve 12,00 oběd

-  ve 14,30 odpolední svačina

 • Pobyt venku realizujeme denně v době od 10,00 do 11,50 hodin. Délka pobytu venku je ovlivněna povětrnostními podmínkami (silný vítr, déšť, mráz pod - 10°C – pobyt venku nerealizujeme).
 • Děti mají dostatek volného pohybu ve třídách i na zahradě.
 • Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí; děti ke spánku na lůžku nenutíme.
 • Při odpoledním odpočinku je zohledňována individuální potřeba spánku.
 • Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání ve Správním řízení dle stanovených kritérií. 

 

 • Na žádost rodičů lze sourozence zařadit do jedné třídy. Prostory v patře slouží dětem jako lehárna. V novém podkrovním prostoru probíhají ESS a výuka anglického jazyka pod vedením zkušené lektorky.

Přípravna a výdejna stravy se nachází v přízemí, je propojena okénkem do třídy. Děti svačí i obědvají v jednotlivých třídách.

 

 

 

 

 

5. Charakteristika ŠVP

Vzdělávací cíle a obsah

a)Vzdělávací cíle:

Obecné cíle jsou formulovány jako záměry a výstupy. Záměry jsou vyjádřeny pomocí rámcových cílů, výstupy pak jako klíčové kompetence.

 

Rámcové cíle:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení hodnot
 3. Získání osobních postojů

 

Klíčové kompetence:

 1. Kompetence k učení
 2. Kompetence k řešení problémů
 3. Kompetence komunikativní
 4. Kompetence sociální a personální
 5. Kompetence činnostní a občanské

Rámcové cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí v podobě dílčích cílů. Jejich průběžné naplňování směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro budování klíčových kompetencí.

 

Dílčí cíle obecné:

 1. Biologické
 2. Psychologické
 3. Interpersonální
 4. Sociálně-kulturní
 5. Environmentální

 

Dílčí výstupy (dílčí poznatky, dovednosti, hodnoty, postoje v oblastech):

 1. Biologické
 2. Psychologické
 3. Interpersonální
 4. Sociálně-kulturní
 5. Environmentální

 

b)Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je hlavní prostředek vzdělávání dítěte v mateřské škole a slouží k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Vzdělávání probíhá formou vzdělávací nabídky v různých činnostech (praktických či intelektových), popř.

v podobě příležitostí. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí a představuje propojený celek.

 

Názvy oblastí:

 1. Dítě a jeho tělo          (oblast biologická)
 2. Dítě a jeho psychika  (oblast psychologická)
 3. Dítě a ten druhý         (oblast interpersonální)
 4. Dítě a společnost       (oblast sociálně-kulturní)
 5. Dítě a svět                  (oblast environmentální)

 

Vzdělávacím program naší mateřské školy zaměřený na ekologii a má název

„Žijeme na planetě Zemi“

Vzdělávací obsah tvoří čtyři tematické celky:

 

 • Víla Rozárka tančí s dětmi
 • Světýlko Ferdinand udržuje plamínek
 • Žížala Anička prolézá zemí
 • Čmelák Vilík letí vzduchem

Charakteristika tematického celku Víla Rozárka tančí s dětmi:

 

 

Filozofie mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy je:

-          rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené a rodinné výchovy

-          rozvíjet a upevňovat dovednosti, návyky, postoje a hodnoty

-          získávat co nejvíce poznatků a zkušeností

-          položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, potřeb a zájmů

-          posilovat integrační principy, poskytovat sociálně pedagogickou péči ve vysoké kvalitě, zejména dětem s narušenou komunikační schopností

-          rozšiřovat činnost školy o aktivity, tedy co nejvíce vtahovat rodiče do dění v MŠ, pořádat akce pro rodiny s dětmi a širší veřejnost, spolupracovat při pořádání různých akcí s dalšími subjekty

-          zlepšovat učení a sociální podmínky pro předškolní vzdělávání

 

Hlavním záměrem naší mateřské školy je, aby dítě na konci předškolního období získalo svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro další příznivý rozvoj a vzdělávání. Jde nám především o to, aby si děti pobyt v MŠ spojily s prožitkem spokojenosti a pohody.  V tomto ohledu je podporujeme v jejich přirozeném, zdravém vývoji a pomáháme jim překonávat nejrůznější těžkosti. V naší MŠ je to především volná hra, psychomotorická cvičení, pohybové a konstruktivní hry, experimenty, výtvarné, hudební, literární a dramatické aktivity. Nedílnou součástí dne v MŠ je cvičení k sebeobsluze a práceschopnosti, a také komunikace prostřednictvím diskuzního kruhu. Učíme se vyjadřovat, naslouchat druhým a hájit svůj názor, diskutovat o něm a na základě toho si pak lépe rozumět a umět spolupracovat, případně řešit problémy. Ke zdravému vývoji dětí se také snažíme vytvářet vhodné podmínky. Působíme na děti kladně, přátelsky a vstřícně, děti povzbuzujeme a podporujeme. Jsme jim rovnocennými partnery. V tomto přístupu je jednotný kolektiv všech pracovnic MŠ. Vytváříme dětem příznivé sociální klima a co nejbohatší sociální zkušenosti. Snažíme se zapojit i rodiče, a jiné blízké osoby dětí. Vytváříme materiální podmínky optimálního učení uskutečňované prostory naší MŠ. Vštěpujeme dětem základy ekologie, které spočívají v aktivním a kladném vztahu k přírodě a ke zdravému životního stylu. Snažíme se vyhovět bezpečnostním a hygienickým normám, a současně je přizpůsobujeme dětem tak, aby pro ně byly přehledné a srozumitelné. Aby se jim líbily a mohly je samy aplikovat na svá přání a měly tak dostatek prostoru ke všem oblíbeným činnostem, vedoucím k presentaci výsledků jejich práce.

 

 

Vycházíme z našeho Střednědobého záměru mateřské školy:

 1. vést děti k chápání významu ekologie v podmínkách školy, pěstovat v nich uvědomělý vztah k přírodě, její ochraně a regionálním tradicím a to tak, aby se stala environmentální výchova součástí celoživotního učení, jehož záměrem je vybavit jedince takovými odpovídajícími dovednostmi, aby byl schopný převzít odpovědnost za své jednání.
 2. rozvíjet zdravý životní styl a pohybovou aktivitu hlavními zásadami, jako je

-          vyvážená pestrá a přiměřená zdravá výživa

-          pitný režim

-          pohybová aktivita a tělesná zdatnost

-          dobrá nálada a radost ze života

-          vyvarovat se působení škodlivých látek a rizikových faktorů

3.   spolupracovat se zřizovatelem – společnou cestou zlepšovat a modernizovat vybavení školy pro efektivitu výuky a zkvalitňovat prostředí mateřské školy.

 

 

 

6. Vzdělávací obsah

 

Vzdělávací obsah tvoří čtyři tematické celky:

 

 • Víla Rozárka tančí s dětmi
 • Světýlko Ferdinand udržuje plamínek
 • Žížala Anička prolézá zemí
 • Čmelák Vilík letí vzduchem

 

 

 

VODA

Tematický celek: Víla Rozárka tančí s dětmi

Tematické části: realizovány v třídních plánech

Rozvíjené kompetence:

 

Kompetence k učení

 • Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.
 • Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.

 

Kompetence k řešení problémů

 • Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem.
 • Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější problémy řeší s oporou a pomocí dospělého.

 

Komunikativní kompetence

 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.
 • V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou.

Sociální a personální kompetence

 • Uvědomuje si, že za sebe i za své jednání odpovídá a nese důsledky.
 • Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopitelná pravidla a přizpůsobí se jim.

Činnostní a občanské kompetence

 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat.
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí, a že je může ovlivnit.
 • Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje a druhých, chová se odpovědně, s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí, přírodní i společenské.

 

 

OHEŇ

Tematický celek: Světýlko Ferdinand udržuje plamínek

Tematické části: realizovány v třídních plánech

Rozvíjené kompetence:

 

Kompetence k učení

 • Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
 • Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost, záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.

 

Kompetence k řešení problémů

 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nové řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty, má vlastní originální nápady, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost.
 • Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací, a využívá je v dalších situacích.

 

Komunikativní kompetence

 • Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.

Sociální a personální kompetence

 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuj; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat, přijímat a uzavírat kompromisy.
 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.
 • Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí, a že vzniklé konflikty lze řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.

Činnostní a občanské kompetence

 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.
 • Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; j otevřené aktuálnímu dění.

 

 

ZEMĚ

Tematický celek: Žížala Anička prolézá zemí

Tematické části: realizovány v třídních plánech

Rozvíjené kompetence:

 

Kompetence k učení

 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit své osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.

 

Kompetence k řešení problémů

 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.
 • Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění, nejen za úspěch, ale také za snahu.

 

Komunikativní kompetence

 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými…).
 • Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci.
 • Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.

Sociální a personální kompetence

 • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.
 • Při setkání s neznámými lidmi, či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.
 • Je schopno chápat, že lidé různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.

Činnostní a občanské kompetence

 • Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i to, co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat.
 • Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.

 

 

VZDUCH

Tematický celek: Čmelák Vilík letí vzduchem

Tematické části: realizovány v třídních plánech

Rozvíjené kompetence:

 

Kompetence k učení

 • Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
 • Pokud se mu dostane uznání a ocenění, učí se s chutí.

 

Kompetence k řešení problémů

 • Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.
 • Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli) a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit.

 

Komunikativní kompetence

 • Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.
 • Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon, …).

Sociální a personální kompetence

 • Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.

Činnostní a občanské kompetence

 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat své slabé stránky.
 • Chápe, že se může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, ale že za své rozhodnutí také odpovídá.
 • Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce druhých.
 • Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem, že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky.

 

 

7. Evaluační systém

 

K hodnocení a zpětné vazbě o kvalitě vzdělávacího procesu i podmínkách, za nichž vzdělávání na naší škole probíhá využíváme evaluaci. Při evaluaci hodnotíme naplňování ŠVP, třídních vzdělávacích programů a jejich návaznost na RVP PV, individuální vývoj dětí a jejich pokroky i vlastní práci učitelek a ředitelky školy. Evaluaci uskutečňujme neustále a průběžně podle předem daných kritérií a systému evaluace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO

KDO

KDY

JAK

KRITÉRIE    FORMY

SPLNĚNO

Soulad ŠVP s RVP PV

Uč.+řed.

1x ročně

Naplňování cílů a záměrů RVP, ŠVP

Písemně

 

 

 

 

Komplexní hodnocení, podklad pro inovaci ŠVP

Písemně

 

 

Rodiče

1x ročně

Spokojenost se vzdělávací nabídkou

Anketa

 

Návaznost třídních programů a ŠVP

Uč. + řed.

2y ročně

Naplňování cílů a záměrů integrovaných bloků

Ústně

 

Tematická část

učitelky

Po ukončení

Naplňování cílů a záměrů tém. části

Písemně do tabulky

 

Autoevaluace

Uč. + řed.

1x ročně

Klady a zápory vlastní práce, návrhy na zlepšení

Písemně

 

 

Řed.

průběžně

Kvalita vzdělávací práce

Hospitace

 

Individuální rozvoj dětí

učitelky

průběžně

Všestranný rozvoj

Záznamové archy, přehled výchovné práce

 

 

učitelky

průběžně

Všestranný rozvoj

Portfolio dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<  Prosinec 2022  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  91011
161718
1921232425
262728293031