Školní řád

 

 

Školní řád

 


Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

 

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Právní předpisy

Školní řád upravuje činnost a pravidla provozu školy, práva, povinnosti a vzájemné vztahy všech zúčastněných v podmínkách mateřské školy. Je zpracován především v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a prováděcí vyhláškou č. 43/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Dotýká se i ostatních právních norem, např. Úmluvy o právech dítěte, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, vyhlášky č. 107/2005 Sb., O školním stravováni, zákona č.258/2000 Sb., ve znění 264/2006, o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 61/2006 Sb., O svobodném přístupu k informacím, vyhl. č. 27/2016Sb.  O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zákona č. 101/2000 Sb., ve znění 585/2006 Sb., O státní sociální podpoře, předpisů BOZP, atd.

 

1.2 Základní údaje

Mateřská škola PASTELKY, Jamborova 11 Brno 615 00

Mateřská škola PASTELKY je příspěvková organizace, která byla zřízena na základě zřizovací listiny dne 1. 7. 1994, MČ Brno – Židenice, Šámalova 60 a je právním subjektem. Statutárním zástupcem školy je ředitelka. Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím ŠÚ Brno město od  1. 7. 2006

Telefon: 548530571 Mobil: +420602726053 e-mail:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Číslo účtu: 234150431/0300

Zřizovatel: Městská část Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Ředitelka školy: Michaela Mašková

Pedagogické pracovnice: Hilda Černá

Jana Albrechtová

Stanislava Nohejlová

Provozní pracovnice: Renata Petrová

Od roku 2008 jsme zařazeni do celostátní sítě MŠ se zájmem o environmentální výchovy MRKVIČKA a od roku 2011 jsme držiteli certifikátu Přírodní ukázková zahrada.

Mateřská škola PASTELKY je výchovně vzdělávacím zařízením zpravidla pro děti 3 - 6leté s celodenní péčí. Celková kapacita školy je 50 dětí – 25 dětí na třídu.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí, bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

 

1.3 Předmět činnosti, cíle předškolního vzdělávání

 

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku, navazuje na výchovu v rodině. Zabezpečuje vzdělávání v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti předškolního vzdělávání. Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů v činnosti s rodinou. Cílem změn vyplývajících z novely školského zákona je zajistit takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ke vztahu k věku, respektují míru nadání i dopady zdravotního vztahu do jejich přípravy na školu. Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte. Dle potřeb dítěte poskytuje podpůrná opatření dle stanovených pravidel. Obsah vzdělávání je uveden ve školním vzdělávacím programu. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školyMateřská škola PASTELKY, Brno, Jamborova 11, Brno, 615 00

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY- dodatek č 2 ,, Kroky MŠ v případě projevů infekčního onemocnění u dětí

Č.j. 26.8.2021

Vypracovala: Michaela Mašková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne 25.8.2021

Dodatek k vnitřnímu řádu nabývá účinnosti dne 1.9.2021

Postup MŠ odpovídá materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 • · Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce.                                                                                                                                         
 •  · Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte ( dítě přivádí například starší sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.                                                                                                              
 • · Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.                                                                                  
 •  · V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Mzd.                                                       
 •  · Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.                                                    
 •  · Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění ( rýma, kašel ), je umožněn přístup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte, zákonného zástupce či zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako je rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost ( u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb). Škola lékaře ani orgán státního zdravotního dozoru nekontaktuje !                                                                        
 •  Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto dodatku školního řádu, pak ustanovení školního řádu, která jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

Mateřská škola PASTELKY, Brno, Jamborova 11, Brno, 615 00

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY- DODATEK č. 3 ,, DISTANČNÍ VÝUKA,,

Č. j. 27.8.2021

Vypracovala: Michaela Mašková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne 25.8.2021

Dodatek k vnitřnímu řádu nabývá účinnosti dne 1.9.2021

Obecná ustanovení

 • · Dodatek se vztahuje k povinnosti distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

· Tento dodatek ke Školnímu řádu platí pro mateřskou školu, jejichž činnost vykonává Mateřská škola PASTELKY, příspěvková organizace.

Povinnost školy zajistit vzdělávání distančním způsobem

 • · Z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény – škola zahájí vzdělávání distančním způsobem.
 • · Povinné vzdělávání distančním způsobem je pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

· V případě, že není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí z nejméně jedné třídy - škola vzdělává dotčené děti distančním způsobem.

· Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 • · Škola nemá povinnost distančně vzdělávat v případě:
 • · pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu,
 • · pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
 • · je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje,

· jsou děti nepřítomny z jiného důvodu (např. nemoc).

Způsob komunikace pro distanční výuku

 • · Webové stránky školy: www.ms.pastelky.cz, sekce distanční výuka- předškoláci
 • · Ve výjimečných případech osobní formou. K předání vzdělávacích materiálů a úkolů dochází po telefonické domluvě.

Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání

Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z distančního vzdělávání do 3 kalendářních dnů od začátku absence.

Formy distančního vzdělávání

 • · distanční výuka bude přizpůsobena aktuální situaci, možnostem rodičů i mateřské školy
 • · pedagogové připraví nabídku aktivit podle třídního vzdělávacího plánu s ohledem na měsíční a týdenní témata a individualizují je podle úrovně znalostí, dovedností a možností dítěte
 • · důležité je umožnit rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova
 • · těžiště vzdělávání bude spočívat především v inspirativních tipech na společenské aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí v těchto oblastech : jemné motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky zrakového vnímání a paměti, sluchového vnímání a paměti, vnímání času, předmatematických představ a v rozvoji řeči.
 • · škola však nemůže zajistit distanční výukou plně rozvoj všech výchovně-vzdělávacích oblastí, jako je např. oblast sociálních dovedností

· nebude stanoven hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky, škola bude materiály vyvěšovat či předávat zákonným zástupcům jednou týdně (v pondělí) a to takovou formou, jakou si zákonní zástupci zvolí dle svých možností. Zákonní zástupci mají celý týden na realizaci činností a aktivit, do doby zaslání dalších podkladů.

 • · vypracované úkoly přinesou zákonní zástupci do MŠ po skončení distanční výuky nejdéle však jednou za měsíc, pokud distanční výuka trvá déle
 • · hodnocení je přizpůsobeno distanční výuce, učitelky poskytují dítěti zpětnou vazbu zasláním obrázku, samolepky, slovním komentářem, který dítěti tlumočí rodič

2.1 Organizace

 

Školní rok začíná 1. září 2022 a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku

Provoz v mateřské škole je podle potřeby rodičů zajištěn

Provoz školy je od 6.15 hod-16.30 hod.

Uspořádání dne se přizpůsobuje počasí, přání dětí a úvaze učitelky.

 

 

 

Dle zájmu a domluvy mohou děti navštěvovat:

1x týdně plavání

1x týdně odpoledne řečovou výchovu

1x za 14 dní dopoledne navštěvovat přírodovědný kroužek

1x týdně odpoledne výuka angličtiny

Dle počasí jezdíme  do přírody –  poznávat okolí našeho města.

Na škole je zaveden pitný režim (děti mají po celý den k dispozici čaj, vodu nebo ovocnou šťávu.)

Děti přítomné, kterémukoliv vydávání jídla se musí stravovat v MŠ.

V případě, že budete chtít vyzvednout dítě po obědě, zapište v šatně a dítě vyzvedněte nejpozději ve 13.00 hod.

 

Při předávání a vyzvedávání vašeho dítěte vždy informujte učitelku!

Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce ve třídě. Rodiče mohou děti přivádět nejlépe do 8.30 hod. Pozdější příchod domluví s učitelkou po předchozí domluvě tak, aby nebyl narušen výchovně vzdělávací proces třídy. Odpoledne si děti můžete vyzvednout od 15.00 hod. dále pak dle potřeby rodičů.

Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob, než zákonných zástupců musí být výslovně uveden jak v evidenčním listě, tak na základě písemného zmocnění rodičů. Zmocnění musí být písemné a je uloženo v třídní dokumentaci, jako tiskopis Pověření pro předávání dítěte.

Rodiče jsou povinni dodržovat stanovenou organizaci provozu, včetně dodržování provozní doby školy. V případě vyzvednutí dítěte po skončení provozu podepisuje o tomto zákonný zástupce tiskopis, který se eviduje pro případ častějšího opakování a jako doklad pro učitelku o práci přesčas.

V případě nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem do stanovené doby, pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce i další zmocněné osoby, informuje ředitelku školy a po jedné hodině se obrací na Policii ČR.

Provoz může být omezen, mimo hlavní prázdniny, i v jiném období- např. v období vánočních svátků apod. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí o přerušení provozu.

Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa-předem, pokud není známa –neprodleně, včas nahlásit a omluvit dítě mailem nebo telefonicky. Rodič musí též předem nahlásit příchod a odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu. Pokud je nepřítomnost dítěte v MŠ delší, než tři týdny oznámí tuto skutečnost rodič v písemné formě.Děti, kterých se týká povinná školní docházka, jsou rodiči omlouvány písemně vždy.

Vyžadují-li to provozní důvody, nebo výrazněji klesne počet dětí ve třídách, mohou se třídy spojovat.

Informace o dění ve škole, připravovaných akcích jsou oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí.

Cizím osobám je zakázáno pohybovat se v prostorách školy bez doprovodu pracovníků MŠ. Návštěvy jsou povinny přihlásit se u zaměstnanců školy.

Při činnostech ve škole i mimo ni je dodržován předepsaný počet dětí na jednoho pedagoga. Při počtu dětí vyšším, než 20 může zajišťovat jejich bezpečnost na akcích pořádaných školou společně s učitelkou i provozní pracovnice, která byla poučena o dohledu nad dětmi. V případě pobytu dětí venku, při jejich počtu nad 20 přebírají péči učitelky z druhé třídy nebo děti pobývají na zahradě školy.

V době konání akce v areálu školy včetně zahrady, jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat zásady pro zajištění bezpečnosti. Rodiče dbají na bezpečnost svých dětí, tedy i jejich mladších sourozenců. Stejná zásada platí při vyzvedávání dětí rodiči na školní zahradě, v šatnách a na chodbách.

Pro výlety, školy v přírodě apod. jsou dána pravidla o bezpečnosti a informace BOZP a PO.

Uspořádání dne:

6.15 - 8.15 scházení dětí v první třídě

8.15 - 10.00 děti se rozchází do tříd (seberealizace dětí, didakticky cílené činnosti –   individuální skupinové a společné, pohybové chvilky, hygiena)

9.00 svačina

10.00 -  12.00 pobyt venku

12.10 -  12.35 oběd

12.35 -  13.00 rozcházení dětí po obědě

13.00 -  14.30 odpočinek, nespavé aktivity

14.30 svačina

15.00 – 16.30 seberealizace dětí a rozchod domů, školka se uzavírá

2.2. Potřeby a oblečení

 

Povinné: do třídy přezůvky (v žádném případě ne pantofle, nebo jinou volnou obuv) na pobyt venku tenisky nebo jinou pevnou obuv!!!!

Doporučujeme:

Čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy

Přezůvky, ne pantofle

Oblečení na pobyt venku musí být sportovní a pohodlné (ne stejné do třídy i na pobyt venku)

Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko…)

Pyžamo

V šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.

Pro snazší orientaci dětí a učitelek je třeba veškeré věci podepsat nebo jiným způsobem označit!

2.3. Přijímání dětí do mateřské školy

 

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Zápis k předškolnímu vzdělávání se od následujícího školního roku koná od 2. do 16. května. Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo a termín pro vyzvednutí a podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Přesný termín zápisu do MŠ bývá uveřejněn na www.stránkách školy a v MŠ.

O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy

Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky.

Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně též registrujícího lékaře

Rodiče při zápisu obdrží žádost a evidenční list dítěte. Tiskopisy vrátí v daném termínu řádně vyplněné k rukám ředitelky školy. Na evidenčním listě je zákonný zástupce povinen doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře. Nejdéle do 30 dnů po podání žádostí obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy, a to ve správním řízení.

Po přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou školy, s účinností nejdříve od prvního dne dalšího kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody.

V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle než 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.

 

2.4. Povinné předškolní vzdělávání

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (nabývá účinnosti 1.1.2017)

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu, nebo

a) individuální vzdělávání

b) přípravnou třídu ZŠ nebo ZŠ speciální (§ 47 a 48 a)

c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR (§ 38 a) : v případě plnění  povinného předškolního podle možnosti  a) je zákonný zástupce povinen oznámit ředitelce spádové MŠ  tuto skutečnost nejpozději 3 měsíce před  začátkem školního roku a dále je poskytováno dle  § 34b školského zákona.

V případě plnění povinného předškolního vzdělávání podle možnosti b) nebo c) je zákonný zástupce povinen oznámit ředitelce spádové MŠ tuto skutečnost nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku

Uvolňování a omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním: zákonný zástupce je povinen doložit písemně důvod nepřítomnosti dítěte třídní učitelce. Pokud je k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte vyzván ředitelkou, je povinen toto doložit do 3 dnů ode dne výzvy (§33 odst.4)

2.5 Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU) , pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů , pokud jsou azylanty , osobami požívajícími doplňkové ochrany  , žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:

 • na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90dnů
 • · na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

 

 

 

2.6.    Ukončení docházky do mateřské školy

Rodiče mohou ukončit kdykoliv docházku svého dítěte v mateřské škole. Písemně oznámí ředitelce školy ukončení docházky a domluví se s vedoucí školní kuchyně o vyrovnání platby za stravné a s ředitelkou školy na vyrovnání platby za školné.

 

Ředitelka školy může po písemném upozornění rodičů ukončit docházku dítěte do mateřské školy, jestliže:

 1. se dítě bez omluvy jeho zástupcem nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší, než dva týdny.
 2. zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař, nebo školské poradenské zařízení.
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (s účinností od 1. 9. 2017).

 

2.7. Úplata za předškolní vzdělávání

 • Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy  .
 • Úplata se nevztahuje na děti, kterým byl povolen odklad povinně školní docházky.
 • Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání a vyhlášky č. 43/2006 Sb. O předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitelka stanovuje výši úplaty je zveřejněn na nástěnkách – viz Ustanovení ředitelky o výši úplaty. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.
 • Úplata je splatná podle zákona do 10. dne následujícího měsíce.
 • Úplata se platí bezhotovostně, trvalým příkazem, nebo složenkou.
 • Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození úplaty.
 • Osvobozen od úplaty bude rodič, který pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže.

 

Zdarma se poskytuje vzdělávání dětem umístěným v mateřské škole, které dovrší 6 let věku v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 

 • V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu mateřské školy úplata poměrně snižuje. Rovněž se úplata poměrně sníží v případě, je-li provoz mateřské školy přerušen po dobu delší, než 5 vyučovacích dnů pro kalendářní měsíc.
 • Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
 • Dětem, které nejsou občany ČR, nebo členských států EU, mají-li oprávnění k pobytu delší, než 90 dní, je stanovena výše úplaty za stejných podmínek, jako občanům ČR (Zák. 343/2007 Sb.)

 

2.9. Stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • Dítě musí být přihlášeno či odhlášeno ke stravování den předem, nejpozději do 12 hod., a to buď telefonicky u kterékoli paní učitelky, nebo osobně do schrány v šatně. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoli nepřítomnosti. Pokud z důvodu nemoci nelze dítě včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít. Výdej obědů v MŠ Pastelky je v době od 11,00 do 11,30 hod. Jídlo je vydáváno pouze do jídlonosičů a je určeno k okamžité spotřebě. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, poté musí rodič dítě ze stravování odhlásit. Pokud rodiče dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinní stravu zaplatit.
 • Prosíme Vás o dodržování  splatného termínu - tj. vždy k desátému v měsíci (tedy za září zaplatit nejpozději 10.9.)
 • Přihlášky a odhlášky se provádí ústně, nebo telefonicky.

Jakékoliv nesrovnalosti ohledně stravování s vámi vyřeší vedoucí školní kuchyně paní Jana Hlavoňová.

 • Dietní stravování ŠJ neposkytuje; na základě lékařského potvrzení a sepsání dohody s vedoucí ŠJ lze v mateřské škole podávat dítěti jídlo přinesené rodičem z domu, a to při zachování hygienických požadavků.

 

Kontakty na ŠJ: vedoucí školní kuchyně Jana Hlavoňová - tel. číslo: 548534561

e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Agendu ohledně školního stravování má na starost paní učitelka Nohejlová.

 • Rodiče hradí stravu způsobem, jaký si dohodnou při přihlášení dítěte v kanceláři ŠJ
 1. Bezhotovostní platbou – trvalým příkazem, nebo složenkou
 2. Inkasem
 • Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

2.9. Odklad povinné školní docházky

 

 • Pokud rodiče žádají odklad povinné školní docházky pro své dítě, oznámí to ředitelce mateřské školy nejpozději do 2. května, aby bylo dítěti uchováno místo v mateřské škole.
 • Po obdržení rozhodnutí o odkladu školní docházky ze základní školy odevzdají rodiče jeho kopii, spolu s potvrzením od lékaře a z PPP ředitelce mateřské školy. (nejpozději do 30. dubna)

 

2.10. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy lze omezit, nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka po projednání se zřizovatelem. Informaci o tom zveřejní na nástěnkách mateřské školy a v obecních novinách, zároveň s rozpisem prázdninového provozu ostatních mateřských škol v obci, způsobem přijímání dětí k prázdninovému provozu a výši úplaty nejméně dva měsíce předem.

 

 

 

 

III. Bezpečnost dětí v mateřské škole a dodržování hygieny

Mateřská škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, vytváří podmínky pro jejich zdravý rozvoj a pro předcházení sociálně patologickým jevům, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání a sním souvisejících činnostech, poskytuje dětem informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, vede evidenci úrazů, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte, nebo jím pověřené osobě.
 • K předškolnímu vzdělávání může být podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přijato pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Aktualizace směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví obsahuje základní rizika a opatření vztahující se k dětem v MŠ. Děti jsou o bezpečnosti a ochraně zdraví v areálu MŠ i mimo něj průběžně poučovány.
 • V mateřské škole se dětem léky podávají pouze v závažných případech, na základě tiskopisu vyplněného rodiči a potvrzeného lékařem.
 • Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které nejeví známky onemocnění (teplota, rýma, kašel, zarudlé spojivky, průjem, zvracení …). Nemocné dítě učitelka nemůže přijmout do kolektivu zdravých dětí.
 • Též děti nedoléčené, v rekonvalescenci lze přijmout jen na základě lékařského doporučení, že se dítě může zúčastnit vzdělávání, aniž by bylo ohroženo zdraví a bezpečnost jeho i ostatních dětí.
 • Pokud dítě v době pobytu v mateřské škole vykazuje známky akutního onemocnění, je odděleno od ostatních dětí a je pro ně zajištěn dohled zletilé fyzické osoby. Učitelka o tom ihned telefonicky informuje rodiče a ŘŠ. Rodiče si vyzvednou dítě v co nejkratší době.
 • Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, nebo úraz, nebo přišlo do styku s infikovanými osobami, jsou rodiče povinni ihned to oznámit mateřské škole.
 • Škola má právo po skončení závažného onemocnění vyžadovat od rodičů potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
 • Škola zajistí pojištění proti úrazu. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění se vztahuje na všechny akce, které mateřská škola pořádá.
 • Děti jsou proti ztrátám a úrazům pojištěny u pojišťovny Kooperativa a.s. Pojištění se vztahuje i na výlety a školy v přírodě.
 • V případě úrazu mateřská škola rozhodne, které zdravotnické zařízení poskytne bezodkladnou péči, pokud situace nevyžaduje převoz ke specialistovi. O úrazu jsou rodiče bezodkladně informováni.
 • Zaměstnanci školy jsou seznámeni s postupem poskytování první pomoci i v případě lehčích úrazů.
 • Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání s nimi přímo související, taktéž při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené zodpovědné osoby. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy, nebo zpět.
 • Rodiče jsou povinni kontrolovat, že dítě nedonese do MŠ věci ohrožující zdraví (ostré předměty, léky apod.)
 • V celém areálu mateřské školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, omamných látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů, (tzn. Budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.
 • Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se rodiče s ředitelkou školky a učitelkou dohodnou na nejvhodnějším postupu.
 • Učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Pokud to podmínky nedovolí, ven s dětmi nevychází.
 • V případě počtu dětí nad 20 zajišťuje jejich bezpečnost při akcích pořádaných školou společně s učitelkou i provozní pracovnice. Při pobytu dětí venku při jejich počtu nad 20 přebírají péči učitelky z ostatních tříd, nebo děti pobývají na školní zahradě.
 • Osobní věci dítěte rodiče dle možnosti označí. Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné na pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát mladším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin a dětských ručníků. Děti mají zajištěn po celou dobu pobytu v MŠ pitný režim.
 • Znečištěné lůžkoviny pereme přímo v MŠ.
 • Obsah školního vzdělávacího programu zahrnuje témata, která cíleně směřují k prevenci sociálně patologických jevů a projevům diskriminace.

 

 

 

 

 

IV. Podmínky pro zacházení s majetkem školy

 

Děti jsou pedagogy i ostatními pracovníky školy vedeny k ochraně majetku školy. V odůvodněném případě poškození majetku (opakovaném nebo úmyslném) bude po projednání s rodiči (zákonným zástupcem dítěte) požadována oprava, příp. náhrada za způsobené škody. Děti jsou k šetrnému zacházení s materiály a zdroji vedeny v rámci rozvoje kompetencí.

Každá třída má dohodnutá pravidla chování, s nimiž jsou rodiče seznamováni.

V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržování pravidel jsou děti vedeny k řešení, nápravě. Pokud nezvládnou situaci samy, či s pomocí zaměstnanců školy, jsou požádáni o řešení a nápravu zákonní zástupci dítěte.

Zákonní zástupci a pověřené osoby jsou povinni zacházet šetrně s majetkem a zařízením školy a vést k tomu i své dítě. V případě poškození majetku školy většího rozsahu může škola žádat náhradu. V případě, že zákonný zástupce zjistí poškození, či odcizení majetku školy, nahlásí to neprodleně ŘŠ.

 

 

V. Prevence sociálně patologických jevů

 

 

Všichni pracovníci mateřské školy průběžně sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně-patologických jevů. Jsou uplatňovány formy a metody práce umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí ve spolupráci rodiny a mateřské školy.

Základním prvkem prevence je výchova ke zdravému způsobu života ve složce tělesné, duševní a sociální v raném věku, v sycení základních vývojových sociálních potřeb.

Obsah školního vzdělávacího programu a třídních vzdělávacích programů zahrnuje témata, která vedou děti ke zdravému životnímu stylu, a která cíleně směřují k prevenci sociálně patologických jevů a projevům diskriminace. MŠ je na tuto problematiku cíleně zaměřena.

Vzdělávání pedagogů je zaměřeno na naplňování programu prevence. Snahou je rozpoznat projevy, tj. důsledky, zaměřit se na příčinu a doporučit, realizovat řešení.

Základní vtisky získává dítě v rodině. Ve srovnání s rodiči je vliv MŠ pouze jedno-třetinový. Ještě v tomto je možné úpravou přístupu a podmínek mnohé změnit. Proto škola považuje za důležité spolupracovat s rodinou, být v denním kontaktu, předávat informace, doporučovat semináře, literaturu, uskutečňovat individuální pohovory s rodiči při nástupu dítěte do MŠ i v průběhu docházky.

 

Při řešení výchovně-vzdělávacích problémů využívají učitelky pomoc odborníků.

 

 

VI. Práva a povinnosti

Jsou určeny především Listinou práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 561/2004 Sb. V platném znění (školský zákon).

 

6.1. Rodiče mají právo:

 

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni. Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou školy kdykoliv po předchozí domluvě.
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání svých dětí.
 • být neprodleně informováni o nevolnosti, nemoci, či úrazu svého dítěte.
 • vyjadřovat se k programu školy i tříd, spolupodílet se na něm svými nápady, náměty, připomínkami.
 • vyjádřit své názory, návrhy i kritiku
 • hovořit s učitelkami i ŘŠ v předem sjednaném čase, po skončení práce u dětí; neodkladné a drobné informace lze předávat i při přebírání dětí.

Podávání informací, komunikace s rodiči

 • Informace mohou rodiče získat na schůzkách, společných setkáních ve třídách, na dni otevřených dveří, na informačních nástěnkách v šatnách dětí, v řádech školy, školním vzdělávacím programu, třídních vzdělávacích programech, které jsou zveřejněné v jednotlivých šatnách dětí, dále na webových stránkách školky i osobně při konzultacích a rozhovorech s učitelkami a ŘŠ.
 • V případě mírných obtíží dítěte ve vzdělávání jsou mu poskytnuta podpůrná opatření 1. stupně, která slouží k jejich kompenzaci. Škola je poskytuje i bez doporučení školského poradenského zařízení. Nemusí být předchozí písemný souhlas zákonného zástupce. Škola je však o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte informuje. Pokud k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte nepostačují podpůrná opatření 1. stupně, je zákonnému zástupci doporučena návštěva školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, příp. doporučení podpůrných opatření vyšších stupňů.

 

Rodiče jsou povinni:

 • oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí). S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce.

Informace jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu zákona č. 106/1999 Sb. Ve znění č. 61/2006 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy dle dohody s MŠ podle vyhl. č. 14/2005 Sb. V platném znění.
 • řídit se tímto školním řádem a dalšími dokumenty týkajícími se organizace školy a výchovně vzdělávací práce.
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu školním řádem, sledovat nástěnky v šatnách dětí, v daných termínech platit stravné a školné.
 • Při příchodu do MŠ předávat dítě pedagogické pracovnici, při odchodu s dítětem též osobně kontaktovat učitelku.

Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy připomínky i kritiku. Každá situace i nepříjemná se dá vyřešit v klidu k vzájemné spokojenosti obou stran (neřešte prosím problémy mimo budovu MŠ).

Nedávejte dětem do mateřské školy cenné předměty (zlaté náušnice, řetízky apod.). Učitelka nezodpovídá za hračky, které si děti přinesou z domu.

Pokud rodič opakovaně poruší Školní řád závažným způsobem, opakovaným narušování provozu (např. vyzvedávání dítěte po ukončení provozu, neplacení školného či stravného apod.), může ředitelka školy docházku dítěte do mateřské školy ukončit.

 

6.2. Děti mají právo:

 • na životní úroveň nezbytnou pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.
 • na svobodu projevu, vyjádřit svůj názor, hovořit o něm.
 • rozvíjet svou osobnost, vzdělávat se.
 • na ochranu před ubližováním a týráním fyzickým či psychickým.
 • být respektováni jako jedinci ve společnosti, jako individuality, právo na partnerský přístup.
 • na ochranu zdraví.
 • uspokojovat své individuální potřeby.
 • volit činnosti podle svého zájmu a potřeb, volný čas a hru, možnost soukromí, individuální potřebu spánku, odpočinku, kdykoli použít toaletu.
 • na soukromí (v rámci možností kolektivního zařízení).
 • na pomoc dospělého, když potřebuje.
 • volit si velikost porce jídla, nebýt k jídlu nucen
 • spolupodílet se na vytváření pravidel soužití ve třídě a škole.
 • na poradenskou pomoc školy a školských poradenských zařízení uvedených ve školském zákoně.
 • poskytnutí podpůrných opatření podle druhu postižení.

 

Povinnosti dětí:

 

 • dodržovat společně dohodnutá pravidla (v závislosti na věku)
 • dodržovat společenské a hygienické návyky (pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, chování u stolování, používání toalety, mytí rukou, používání kapesníku apod.)
 • dodržování pravidla bezpečnosti (např. při cvičení na nářadí jsou dohodnutá opatření, nehonit se na určených místech apod.)
 • neničit práci druhých, neničit pomůcky, hračky a zařízení škol

 

 

6.3. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a zaměstnanci ve škole

 • ve škole jsou zohledňovány potřeby jednotlivce, děti jsou vedeny k chápání potřeb druhých, k respektování určitých hranic
 • zaměstnanci jednají s dětmi na základě vzájemné úcty, respektu, zachování důstojnosti a vedou k tomu i děti (předcházení ponižování, zesměšňování, ironizování, šikany)
 • zaměstnanci ctí slušnost a ohled na druhé a vedou k nim i děti
 • obě strany vzájemně dodržují stanovená pravidla, limity, řád školy
 • všichni zaměstnanci jsou seznámeni se zaměřením, s cíli školy, se zásadami komunikace s dětmi
 • děti se mohou kdykoliv obrátit na zaměstnance o radu, pomoc
 • výchovné problémy se řeší individuálně s rodiči (podněty ze strany školy i rodičů)

 

 

VII. Platnost a účinnost

 

Tento školní řád je platný pro všechny zúčastněné v době pobytu v mateřské škole. Svým podpisem potvrzují, že byli seznámeni s vydáním tohoto dokumentu, s jeho konkrétním obsahem a také povinností jej dodržovat. Je zveřejněn v šatnách dětí a na webové adrese školy: www.mspastelky.cz

 

Vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení 1. 9. 2017 do zrušení.

Současně se ruší předchozí školní řád.

 

V Brně dne 28. 8. 2017

 

Michaela Mašková

Ředitelka školy

<<  Červenec 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031