Školní řád

Mateřská škola Pastelky, Jamborova 11, 615 00Brno

ŠKOLNÍ  ŘÁD

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválila:    Hana Kratochvílová, ředitelka školy(projednán a schválen

na pedagogické radě dne 28.8.2014)

Účinnost:     od 1. září  2014

Závaznost:   tento Školní řád je závazný pro všechny zákonné zástupce

dětí a pro všechny zaměstnance MŠ

Adresa: MŠ PASTELKY, JAMBOROVA 11, BRNO  615 00  

Telefon:          548 53 05 71, 603 935057

Email:            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Číslo účtu:     234150431/0300

Provoz školy:   6.15 – 16.30 hodin -  mateřská škola s celodenním provozem

 

Kapacita školy: 50 dětí (dvě třídy)

 

 

 

 

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:           Hana Kratochvílová

Pedagog. pracovnice:  Hilda Černá (zástupce ředitele)

Stanislava Nohejlová (třídní učitelka druhé třídy)

Jana Albrechtová (třídní učitelka první třídy)

Provozní pracovnice:   Alena Svitavská (výdej stravy a úklid)

Michaela Svitavská (uklizečka)

Zřizovatel:   Městská část Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 BRNO

Úvod- všeobecné pojetí Školního řádu 

Školní řád mateřské školy Pastelky vychází z platných právních předpisů ( zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samospráv) a jejich pozdějších změn. Tento školní řád upravuje organizační a provozní věci, řízení, partnerské vztahy a hlavně práva a povinnosti všech zainteresovaných – tzn. dětí, rodičů, zaměstnanců a všech partnerských subjektů.

Všichni níže jmenovaní mají při pohybu ve škole práva a povinnosti přesně vytyčeny tímto Školním řádem. Především zaměstnanci školy a také rodiče by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat. Přispějí tím k tomu, aby děti vyrůstaly v klidném prostředí plném pohody, porozumění, bezpečí a jistoty, ale s jasně vytyčenými pravidly společného soužití.

Obsah:

 1. 1. Zápis, přijímání a evidence dětí
 2. 2. Docházka a ukončení docházky dítěte do MŠ
 3. 3. Děti a jejich vydávání
 4. 4. Provoz MŠ a organizace dne
 5. 5. Zdravotní péče o děti v MŠ
 6. 6. Vybavení dětí do MŠ
 7. 7. Zahrada
 8. 8. Prázdniny
 9. 9. Stravování

10. Informace pro rodiče

11. Pojištění dětí

12. Závaznost dodržování  Školního řádu a dalších vnitřních směrnic  a důležitá sdělení

13.Poslání a úkoly předškolního vzdělávání, postavení školy

14.Práva a povinnosti všech zainteresovaných

15.Práva a povinnosti rodičů

16.Práva a povinnosti dítěte

17.Zaměstnanci školy

18.Ostatní partneři

19. Podmínky zajištění BOZ dětí a jejich ochrany před soc.patol.jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

20. Zacházení s majetkem školy

21. Závěrečné ustanovení

 

 1. 1. Zápis, přijímání a evidence dětí

Zápis dětí do MŠ bývá vždy začátkem kalendářního roku v předem stanoveném termínu. Přednostně se přijímají do MŠ děti, které v období od 1. 9. do 31. 8¨. následujícího kalendářního roku dovršily 6 let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Viz. „Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty …“ a „Kritéria pro přijímání dětí …“

Výběrové řízení je plně v kompetenci ředitelky školy. Dítě lze přijmout i v průběhu školního roku, uvolní li se místo.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že proti nákaze je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do MŠ ,kdy proběhne informativní schůzka, přinesou vyplněný Evidenční list dítěte, dozví se informace o provozu a řádu mateřské školy, o platbách za předškolní vzdělávání, za školní stravování dětí, způsob a termíny úhrady  a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

V Evidenčním listu dítěte bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu nebo do přihlášky dítěte do MŠ dětský lékař, a to před nástupem do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených  údajích ( zejména místo trvalého pobytu a telefon).

INFORMACE O DĚTECH JSOU DŮSLEDNĚ VYUŽÍVÁNY POUZE  A JEN PRO VNITŘNÍ POTŘEBU ŠKOLY, OPRÁVNĚNÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY A PRO POTŘEBU UPLATNĚNÍ ZÁKONA č.106/1999 Sb.  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM.

2. Docházka a ukončení docházky dítěte do MŠ

Děti můžete  přivádět  do mateřské školy  od 6.15 hod . Vstup do budovy vám umožní paní učitelka příslušné třídy po zazvonění a ohlášení vašeho jména.  Časové omezení příchodu dítěte do školky žádné není.  Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.45 hodin, jinak po dohodě s paní učitelkou dle aktuální potřeby rodičů.

Docházka dítěte bude ukončena, oznámí li rodiče písemnou formou ředitelce školy trvalé přerušení docházky do MŠ ( stěhování, ztráta zaměstnání , jiný důvod…), uvedou datum ukončení docházky a všechny ostatní náležitosti

Rodiče, kteří neoznámí písemnou formou škole skutečnost (jak je výše uvedeno), že dítě již dále nebude navštěvovat MŠ, jsou povinni uhradit školné za celou dobu nepřítomnosti.

O ukončení předškolního vzdělávání může rozhodnout ve správním řízení ředitelka školy  z následujících důvodů – závažné a opakované narušení provozu mateřské školy, v průběhu zkušebního pobytu z důvodů doporučení lékaře, v důsledku opakovaného neuhrazení úplaty za školní stravování nebo v důsledku opakovaného neuhrazení úplaty za vzdělávání v mateřské škole.

Pokud dítě nedochází do MŠ bez udání důvodu déle jak 14 dní, může být docházka do MŠ po předchozím písemném upozornění ukončena ředitelkou školy.

3. Děti a jejich vydávání

Děti z MŠ budeme vydávat  pouze zákonným zástupcům dítěte a nebo na základě písemného zmocnění, které rodiče vyplní při nástupu dítěte do MŠ, jiné osobě -  zde vypíší všechny osoby, které budou v průběhu roku děti z MŠ odvádět. Týká se to i nezletilých sourozenců, kteří  by měli být starší 15 let.

V případě potřeby vydáme Vaše dítě i nám cizí osobě jen na základě písemného zmocnění, které musí obsahovat : datum, jméno osoby která dítě odvádí, číslo OP, který musí při převzetí dítěte předložit, jméno dítěte, podpis rodiče. Přivítáme,budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodiči.

4. Provoz MŠ a organizace dne

Provoz školy je od 6.15 hod - 16.30 hod.

K dobré životosprávě napomáhá pravidelný rytmus a řád umožňující učitelce pružné rozhodování.

Dle zájmu a domluvy mohou děti:

1x za měsíc dopoledne navštěvovat canisterapii Tlapka

1x týdně odpoledne procvičit mluvidla s paní logopedkou

1x týdně dopoledne jezdit na hipoterapii ( od ledna do října)

1x za 14 dní dopoledne navštěvovat přírodovědný kroužek

1x týdně odpoledne chodit na výuku angličtiny

1x týdně ráno mohou hrát na flétnu

1x týdně odpoledne navštěvovat SJ (od října do února)

1x za čtrnáct dní nebo 1x za měsíc jezdíme pomáhat do přírody -  sázet stromky, čistit studánky a les, zachraňovat žáby … a poznávat okolí našeho města ( od září do konce října a pak od dubna a příležitostně během celého roku).

Organizace dne ve třídách

6,15 v tuto dobu se otevírá mateřská škola, děti se scházejí v  1.třídě,  kde se mohou v klidu nasnídat, dospat a nebo si vybrat činnost, hru, hračku, dětem je nabídnuto ovoce nebo zelenina v míse

8,15 děti se rozchází do svých tříd, kde si vybírají podle zájmu hru, řízenou nebo  spontánní činnost

9,05 podává se svačina, čerstvé ovoce nebo zelenina, děti jdou svačit podle toho, jak dokončí činnost nebo hru

9,25 děti pokračují ve hře nebo se účastní skupinových činností dle témat. plánů. Jedenkrát týdně mohou procvičovat svoje dovednosti  na hipoterapii ,jedenkrát za 14 dní mohou navštívit přírodovědný kroužek a to v průběhu celého roku, jedenkrát za tři týdny chodí na canisterapii

10,00 jdeme se oblékat na pobyt venku,od března do října chodíme ven dříve podle počasí a provádíme část činností venku

12,05 obědváme, děti si polévku nalévají samy (dle uvážení učitelky) a o velikosti porce se domluví s paní  učitelkou, mají možnost si kdykoli přidat

12,35 po obědě jdou děti odpočívat, do pyžamka se převlékají všechny děti,které jdou odpočívat na lehárnu, děti které nechodí na lehárnu si  odpočinou u pohádky na matračkách ve druhé třídě ( převlékají se do pyžamka, vezmou si svoje prostěradlo, polštářek,deku na přikrytí), pokud usnou, ostatní děti to respektují a neruší je

13,30 děti, které neusnuly, mají přichystaný odpolední program- pracovní listy, individ. činnosti, probíhá příprava na ZŠ, atd., 1x probíhá náprava řeči(po celý rok), jedenkrát týdně mohou děti chodit do angličtiny nebo od listopadu do března mohou chodit do solné jeskyně. Často chodíme i  na zahradu.  Děti, které neusnuly, vstávají a věnují se klidným činnostem na lehárně, aby nerušily spící kamarády (kreslí si, prohlížejí knížky, záleží na jejich rozhodnutí – mohou jít i za paní učitelkou dolu a připojit se k odpolednímu programu).

14,30 děti postupně vstávají, svačíme, hrajeme si nebo jdeme ven

16,30 do této doby děti odchází domů, školka se uzavírá

 

Časy se dodržují přibližně, protože  vycházíme z tempa dětí .

Při přechodech na zahradu a ze zahrady  odchází děti do šatny postupně. Jedna paní učitelka(většinou ta, která přijde na odpolední službu) je už čeká na zahradě, další

(většinou paní učitelka z první třídy) pomáhá dětem v šatně .Další paní učitelka

(která měla ranní službu ve druhé třídě) zůstává s dětmi ve třídě, respektujeme tempo dětí – někteří ještě dodělávají činnosti, uklízí hračky …( dohlíží i na děti, které zůstaly v první třídě) a potom společně odchází na zahradu.

Při oblékání a svlékání  pomáhá v šatně  i paní školnice (když je potřeba, hlavně v zimních měsících).

V případě, že si budete chtít  vyzvednout dítě po obědě,uvítali bychom, kdybyste tuto informaci zapisovali do připraveného sešitu  v šatně a pro dítě si přišli nejdříve ve 12.30 hodin a vyzvedli si ho nejpozději ve 13.00 hodin. Děkujeme.

Byli bychom rádi, pokud dítě v době Vašeho příchodu ještě není po jídle, kdybyste nenaléhali, nevybízeli dítě k rychlému odchodu, a vyčkali trpělivě v šatně.

Pokud zde zůstanou děti i po obědě, máte možnost se rozhodnout po konzultaci s třídní učitelkou, zda Vaše dítě potřebuje spánek na lehátku nebo ne. Pro děti, které nemají potřebu spánku, jsou připraveny náhradní zájmové činnosti pod vedením paní učitelky. Zvažte tuto nabídku opravdu dobře. Každý z Vás zná nejlépe své dítě a víte, zda odpolední odpočinek potřebuje nebo ne. Může to být každý den jinak. Zkuste svoje dítě respektovat, ale také nedejte na lákavé jásání „hurá, já nemusím spát“- i paní učitelka pozná, jak na tom dítě s potřebou odpočinku zrovna ten den je.

Délka pobytu dětí v MŠ by měla odpovídat požadavkům správné životosprávy a respektování jejich biorytmů.

Při příchodu do mateřské školy dítě převlékněte a vždy předejte paní učitelce do třídy.Rodiče, kteří pouští do mateřské školy dítě samotné,a nebo ho nechají v šatně a odejdou, aniž by o tom informovali paní učitelku, činí tak na vlastní riziko a nebezpečí.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby předání dítěte  paní učitelce do třídy až do doby , kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE DO 16.30 HODIN, TÍM KONČÍ I PRACOVNÍ DOBA PANÍ UČITELKY.

V případě, že si rodiče nebo jimi pověřené osoby dítě do této doby nevyzvednou a budou-li veškeré pokusy o telefonický kontakt s rodiči, příbuznými, sousedy marné,nebo pokud se nedochvilnost o vyzvednutí dítěte bude opakovat, oznámí učitelka tuto skutečnost sociální pracovnici do krizového centra v Řečkovicích. Ta zajistí převzetí dítěte a postará se o další pokus o předání dítěte zákonným zástupcům.

Vzhledem k opakovaným pozdním příchodům rodičů při vyzvedávání dětí a nerespektování dodržovaní provozní doby mateřské školy budou prováděny v případě porušení školního řádu zápisy. Po opakovaném porušení této části školního řádu je možné ukončit dítěti docházku do mateřské školy.

Doporučujeme, aby dítě, které přichází do školky brzy ráno bylo nasnídané- pokud se nestihne dítě doma nasnídat, vezměte mu jednoduchou snídani s sebou do MŠ, kde se může dítě v klidu najíst, popřípadě dospat ve třídě na gauči.

Dopolední svačinka je mezi 9.00 a 9.15 hod. V mateřské škole je celodenní pitný režim, jak ve třídě, tak i na zahradě. Děti si mohou vybrat čaj a nebo obyčejnou vodu.

Věkové rozdělení dětí do tříd :

V 1. řídě jsou děti mladší  (3– 5leté)  Ve 2.třídě děti starší ( 4,5leté a starší). Děti jsou sice takto rozděleny,ale mají svobodnou volbu, ve které třídě zrovna ten den chtějí strávit dopoledne nebo přijdou jenom na chvíli na návštěvu a pohrají si s dětmi, které mají rozvinutou hru, která dítě zaujme a osloví ho.Děti mnohdy i rády pouze pozorují a nezapojují se, i toto je forma rozvíjení a dítěti přispívá k jeho vnímání a chápání světa, obohacuje jej… Tím je dána možnost nadanějším mladším dětem , aby mohly pracovat ve třídě se staršími dětmi a naopak zase dětem hravějším a méně aktivním, aby si udělaly méně náročnou práci s dětmi mladšími.

Respektujeme při rozdělování dětí do tříd přání rodičů a také přání dětí – nerozbíjíme kamarádské vztahy (toto je pro nás rozhodující, nedodržujeme tyto částečně smíšené třídy, netrváme na tom). 

5. Zdravotní péče o děti v MŠ

Jedenkrát ročně chodila do MŠ paní ortopedka Dr.Kvardová, která se snažila o včasné podchycení vad u držení těla a zjišťuje, zda děti nemají plochou nohu, atd. Nyní je to složitější, je potřeba souhlas rodičů a je možné, že již tato spolupráce nebude fungovat. Dovolujeme si proto apelovat  na vás, rodiče, abyste toto sledovali u dětí ve spolupráci s pediatrem. Stejné je to se zubním vyšetřením u dětí – nezapomínejte 2x do roka navštívit s dítětem stomatologa. Podařilo se nám zajisti paní Mgr. Jeřábkovou, která při šetření zraku u dětí,  zachytí počátek  šilhavosti a další oční vady. Většinou toto vyšetření probíhá za přítomnosti zák.zástupce. Osvědčilo se nám tato prevence a chtěli bychom ve spolupráci pokračovat.

Správné držení těla podporujeme u našich dětí také hipoterapií. Jezdíme na koníčky do Hostěnic na farmu a učíme se jízdě na koni ,děti na nich cvičí,využívají třídimenzionální pohyb na hřbetě koně – předozadního, laterálního a nahoru a dolu.Učí se udržovat rovnováhu,rovnají si záda, uvolňují se, koordinují pohyby, zapojují všechny smysly, atd.  – ve školce pak cvičíme na rehabilitačních míčích.Každý den zařazujeme při cvičení i prvky z jógy a tělovýchovné chvilky i v odpoledních hodinách – děti se  učí správně dýchat, protahovat si tělo a správně ho„držet“ a také poznat.Děti mohou navštěvovat i  canisterapii, kde si procvičují různé polohování, hry se psy (míčové, s lanem, s létajícím talířem, plazení, prolézání pytlem, přelézání, přeskakování překážek atd.)

Velice dobře u nás funguje spolupráce s Dr. Šmardovou z PPP, která je dětem, nám i vám rodičům velikou oporou. Obracíme se na ni vždy, když potřebujeme odbornou radu v oblasti dětské dušičky. Chodí si za našimi dětmi pohrát i několikrát za rok a  vždy dokáže pomoci dobrou odbornou radou.

Každé úterý odpoledne přichází do Pastelek Mgr. Dominika Kazdová, která se stará o nápravu řeči u dětí.

Také podporujeme správné dýchání –  děti hrají na zobcovou flétnu.

V zimních měsících mají děti možnost chodit  odpoledne do SJ – otužování a podpora obranyschopnosti organismu, předcházení respiračním onemocněním

Tento ozdravný program u nás funguje již řadu let a máme velice pozitivní zpětnou vazbu – zdravé a šikovné děti, spokojené rodiče.

NYNÍ  ČTĚTE  POZORNĚ

Není-li dítě zdravotně v pořádku, je vhodné s ním navštívit lékaře. Berte prosím ohled na ostatní děti i na nás dospělé. Po vyšetření u lékaře přivítáme, oznámíte-li nám diagnózu a předpokládanou dobu léčby.

Po ukončení domácího ošetřování má paní učitelka právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu . My toto nevyžadujeme, věříme, že vám záleží na zdraví vašeho dítěte a že do školky znovu přivedete dítě naprosto doléčené a zdravé.

Pokud dojde k tomu, že dítě opravdu bude jevit známky nemoci (bude si stěžovat na bolesti břicha, bude polehávat, bude mít teplotu, zelenou rýmu, kašel, zarudlé oči a další alarmující příznaky) a rodiče nebudou chtít uznat, že dítě není zcela v pořádku a odmítnou si dítě vzít domů, paní učitelka dítě do kolektivu nepřijme. V těchto případech bude po rodičích vyžadovat potvrzení pediatra.

V případě výskytu infekčního onemocnění u dítěte, rodič neprodleně tuto skutečnost oznámí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte (teplota, zvracení, zánět spojivek, bolení bříška, kašel, zelená rýma a i jen vodová rýma ...) v době pobytu v mateřské škole budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte a k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Nejlepší řešení je, když si pro nemocné dítě co nejdříve přijdete.

DÍTĚ S TEPLOTOU, NACHLAZENÍM, NEDOLÉČENOU NEMOCÍ DO KOLEKTIVU  ZDRAVÝCH  DĚTÍ  NEPATŘÍ.

Chraňte prosím zdraví ostatních dětí, ale i nás, dospělých. Děkujeme.

6. Vybavení dětí do MŠ

Po zkušenostech doporučujeme následující vybavení dětí .

Oblečení do třídy:

- hrací kalhoty do pasu nebo tenké tepláky, zástěrku na zapínání vpředu, bavlněné tričko přes hlavu nejlépe s  krátkým rukávem (to proto, že se vyhneme mokrým rukávům při  hygieně i při jídle - ve školce se topí a je tam vždy  teplo),jsou lepší papuče - ne pantofle (z bezpečnostních důvodů).

Oblečení na zahradu:

Léto: kraťasy, tričko nebo tílko, čepici s kšiltem a brýle proti sluníčku, sandály a opalovací krém

Zima: overal, dostatečně velké sněhule, rukavice na  gumě, čepici, šálu

Jaro a podzim: flisovou nebo šusťákovou soupravu, tenisky,botasky, tenčí čepici

Spaní: lehké pyžamko, nejlépe bavlněné přes hlavu nebo noční  košilku - 1x za 14 dní si děti berou pyžamko na vyprání

Oblečení na zahradu dejte prosím dětem takové, aby vám nevadilo, když je ušpiní nebo roztrhnou, všechno toto oblečení na školní zahradu nechávejte v MŠ a zdůrazněte dětem, kde mají ve skříňce uložené věci na zahradu a kde na odchod domů – viz. popis o uložení je na nástěnce. Je dobré občas zkontrolovat, zda už oblečené není malé.

I boty na zahradu si nechávejte ve školce. Oblékejte děti přiměřeně podle počasí a teploty venku. S dětmi chodíme ven za každého počasí, kromě silného větru, deště, mrazu, inverzního počasí nebo příliš silného slunečního záření. Býváme s dětmi minimálně dvě hodiny venku ( rodiče, kteří vozí děti do školky autem,by si měli tuto skutečnost uvědomit – děti nemají vždy připravené dostatečně teplé oblečení, čepice nebo rukavice, někdy nemají ani mikinu nebo bundu).

VŠECHNY  VĚCI  JE  NUTNÉ  MÍT  PODEPSANÉ, HLAVNĚ MLADŠÍ DĚTI

Nedávejte dětem látkové kapesníky, mají k dispozici kapesníky papírové, jsou hygieničtější.

Jedenkrát týdně je vhodné kontrolovat čistotu oblečení jak do třídy , tak na zahradu

(doporučujeme v pátek brát  domů na vyprání toto oblečení, nezapomeňte v pondělí přinést čisté oblečení do školky zpět).

Občas je dobré překontrolovat papučky – zda už děti netlačí palec…

UVÍTÁME,BUDE – LI MÍT DÍTĚ V ŠATNĚ NÁHRADNÍ OBLEČENÍ

(spodní prádlo, tričko, punčocháče a ponožky) .

Prosíme, nedávejte dětem do školky cenné předměty a hračky. Na spaní si mohou děti přinést plyšové zvířátko, které si tu mohou v postýlce nechávat. Na oblíbené hračky z domova budou mít děti „Týden ve školce s mojí nejoblíbenější hračkou“.

Nedávejte dětem do školky žádné žvýkačky, tvrdé cucavé bonbony a jiné dobroty. Je lepší, když dítě slaví narozeniny, přinést gumové ( želatinové) bonbony nebo sušenky, oplatky nebo přichystat nějaké menší pohoštění, na jehož přípravě se bude oslavenec podílet s vámi. Také je možné pro děti nakreslit obrázky, poskládat něco z papíru atd. – fantazii se meze nekladou.Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

A ještě prosba k vám:

Snažíme se mít naši „ pastelkovou školičku“ pěknou, čistou a pořád hezky uklizenou. Budeme rádi, když nám v tom pomůžete i takovou maličkostí, že budete udržovat pořádek v šatnách a povedete k tomuto i svoje děti(neodkládejte na okna oblečení, na zemi se také dobře nevyjímá pohozený svetr, šála nebo kalhoty, i boty mají své určené místo atd.). Děkujeme.

7. Zahrada

Společnými silami jsme vybudovali Přírodní ukázkovou zahradu, která slouží k pracovním i výchovným činnostem našim dětem. Získali jsem certifikát pro tuto ukázkovou zahradu a využíváme ji i k tomu, že zde pořádáme workshopy pro zájemce z celé republiky (učíme koordinátory ekovýchovy, pedagogogy MŠ i ZŠ, volnočasové pedagogy, atd.). Zahrada také slouží k rozšiřování znalostí pro širokou veřejnost.

Zahradu využíváme ( pokud nám to počasí dovolí) co nejvíce. Děti si na zahradě hrají, pracují,svačí a  některé  další činnosti se přenáší na zahradu ze třídy (výtvarné činnosti, pracovní, tvoření z keramické hlíny, dramatické,ekologické, pohybové činnosti atd.). A to nejen od jara do podzimu, ale i v zimě. Na zahradě je vytvořený umělý kopeček na bobování, v zadní zahradě nerovný terén na procvičování hrubé motoriky  a šikovnosti, průlezky na cvičení obratnosti, svahová skluzavka, atd..

Děti mají k dispozici  pískoviště , které je kryté speciální prodyšnou ochranou fólií, se kterou umí lehce manipulovat i oni.  Pořídili jsme dětem vodní hry (blátoviště). Skládá se ze tří korýtek kaskádovitě na sebe navazujících , kterými protéká voda. Poslední korýtko je ukončeno vodním mlýnkem. Tyto vodní hry slouží k rozvoji fantazie a požitku při stavbě z mokrého písku a bláta . Radost dětem přináší už jen samotná hra s vodou, mlýnek a sledování toku vody v korýtkách..  Pískoviště 1x měsíčně (vždy v pátek) dezinfikuje paní školnice roztokem  voda/savo ( potom se pískoviště musí pokrýt černou fólií, tím se zničí zárodky bakterií). Písek u blátoviště je také zakryt prodyšnou fólii.Výměna písku se dělá 1x za rok u obou pískovišť, a to vždy na jaře. Písek má řádnou certifikaci o rozboru a jeho nezávadnosti.

Děti si hrají v pískovišti již od dubna  do konce října – záleží na venkovní teplotě a také na úsudku paní učitelky, zda písek není málo prohřátý.

Děti mají k dispozici hračky,pracovní nářadí, koloběžky, odrážedla  a tříkolky – tyto věci jsou uloženy v místnosti na zahradě. Děti mohou využívat ke svým hrám zahradní domeček a sestavu herních prvků, které jsou bezpečně zajištěny pryžovou dopadovou plochou. Děti rády využívají různý materiál ke svým pokusům – hlína, voda, písek, kamínky, klacíky, bláto atd. – my jim tyto aktivity nezakazujeme, je to jediné místo, kde si toho mohou svobodně užít, aniž by je někdo řídil, usměrňoval v tom, že musí dávat pozor, aby se neušpinily. Proto jim odpusťte ušpiněné, popř. roztržené oblečení, které nosí na pobyt venku. Zkuste je pochopit a nehubujte je. Tato činnost je pro děti přirozená, přináší jim pocit uspokojení, hrají si na dospělé a chtějí se nám činnostmi co nejvíce přiblížit (malta, zahradničení, lezení po stromech, pokusy s vodou, stavba rybníků, hrází atd….).

Spolu s dětmi jsme vytvořili ohniště, které nám slouží k občasnému příjemnému společnému posezení s kytarou, k opékání buřtíků a k dotvoření příjemné atmosféry ve školce. Máme také kompostér, kam dáváme biologický odpad.Společně se staráme o záhonky, kde máme kytičky a také bylinky a zeleninu.Vysadili jsme i ovocné stromy a keře. Nášlapné kameny ohraničují motýlí louku, kterou kosíme kosou. Máme torzo staré třešně pro úkryt brouků, hnízdění ptáků a která slouží i k růstu hlívy ústřičné nebo sirníku. Vysadili jsme habry a velké fazole do tvaru téé-píí. Nad bahništěm je oblázková pláž. Děti mají k dispozici zahradní domeček, který je ozdoben sušenými bylinkami, obilím a makovicemi.Kolem domečku je vytvořená prožitková cestička a nad domečkem je hrazda z kůlů a polen.

Společně s dětmi a tatínky jsme vyrobili broučkovník, který má několik poschodí s různou výstelkou (seno sláma, hobliny, listí, klacíky,cihle, tráva, atd.) a slouží pro bydlení hmyzu a brouků. Máme i domečky – škvorovníky (keramické zvonečky, které vyrobily děti)- pro škvory, kteří nám slouží jako přírodní požírači mšic.

Děti se starají o zeleninové a bylinkové záhony – samy si vypěstují ze semínek sazeničky, pak je přesadí do záhonku a až do sklizně o ně pečují.

Máme vybudovanou skalku u květinové záhony, kde máme jak letničky, tak i trvalky. Všechna okna na zahradě máme osázeny truhlíky s muškáty.

Velkým pomocníkem v našem zahradničení je Agro Česká Sklice, kde se podílíme na spolupráci v projektu Malá zahradník – Agro nám dodává kůru, substrát, truhlíky, atd.

Dominantou zahrady jsou dvě letité lípy.

8. Prázdniny

Během prázdnin na základních a středních školách v průběhu roku zajišťujeme provoz pro naše děti vždy dle dohody s rodiči a se zřizovatelem. Hned v září je na nástěnce vyvěšena informace, kdy bude MŠ mimo provoz..Je to návrh z naší strany, budeme přihlížet i hlavně k vašim požadavkům.

Během hlavních prázdnin zajistíme provoz pro děti dle dohody se zřizovatelem. Tuto skutečnost Vám oznámíme již 2 měsíce předem (která škola bude v provozu v době letních prázdnin a v jakém termínu a jak postupovat v případě zajištění si místa v náhradní MŠ.

Pobyt v jiné mateřské škole v době, kdy je naše škola uzavřena , si musí každý z rodičů pro svoje dítě zajistit sám – pokud náhradní Mš potřebuje..

9. Stravování

Děti se v MŠ stravují 3x denně. Strava se k nám dováží ze školní jídelny mateřské školy Kamenáčky. O dovoz stravy se stará dopravce pan Pavézka.

Prosíme Vás o dodržování  splatného termínu - tj. vždy k desátému v měsíci ( tedy za září zaplatit nejpozději 10.10. atd.).

Přihlašování nebo odhlašování obědů můžete provést buď osobně, do sešitu ( je připravený v šatně u kalendáře) nebo telefonicky u kterékoliv paní učitelky, vždy však nejpozději jeden den předem do dvanácti hodin.

Není li dítě včas odhlášeno, počítá se s ním automaticky další den na jídlo(pokud se neozvete ani následující dny, je další dva dny na stravu hlášeno, potom je teprve odhlášeno) a naopak, pokud není včas přihlášeno, na další den se s ním  nepočítá, tedy nemá nárok na stravu a nemůžeme ho přijmout ten den do MŠ. Toto je nařízení dané vyhláškou a my i vy ho musíme respektovat.

Pokud dítě není odhlášeno a náhle onemocní, mohou si rodiče pouze ten den oběd vyzvednout do jídlonosičů od 11.40 do 11.55 hod.Jídlo, které je vydáno v první den nemoci dítěte do jídlonosičů, je určeno k okamžité spotřebě! Další dny po dobu nemoci vašeho dítěte si stravu v MŠ nemůžete vyzvedávat, dítě na ni nemá nárok.

Jakékoliv nesrovnalosti ohledně stravování s vámi vyřeší  paní vedoucí školní kuchyně Lenka Čepická na tel.čísle 548534561, která má toto na starost.  Složenky budou každý měsíc v košíčku v šatně.

Agendu ohledně školního stravování má na starost paní učitelka Nohejlová.

Více se dozvíte ve „Stravovacím řádu“, který je přílohou a je vyvěšen v šatně na vývěsce u jídelníčku..

10. Informace pro rodiče

V šatně máme pro vás několik nástěnek, které mají informovat o tom, co už vaše děti umí, co se právě "učíme", o čem si povídáme, co jsme vyrobili nebo jak jsme se měli na výletě nebo ekologické akci.

Na nástěnce u vchodu do třídy( na levé straně ) najdete důležité informace pro vás, rodiče, ze strany organizační, provozní a také důležité informace o tom, v kolik hodin s dětmi odcházíme na různé kulturní akce a kam (ale to jen v případě, že tyto akce již nejsou uvedeny v kalendáři a jsou to akce zajištěné navíc).

V šatně je kalendář, ve kterém jsou zaznamenány plánované akce školy, ceny těchto akcí, čas odchodu z MŠ a místo, kde se akce koná.

Prosíme vás , abyste věnovali patřičnou pozornost těmto informacím a řídili se jimi. Tímto si ulehčíme komunikaci a předejdeme někdy zbytečným a nepříjemným nesrovnalostem. Divadelní představení vybíráme podle kvality a po dobrém uvážení. Také se přikláníme k tomu, že termíny vybíráme na měsíce podzimní a zimní, kdy nemůžeme využívat tolik výletů do přírody.

O všech našich akcích,aktivitách a provozu školy najdete informace na webových stránkách naší mateřské školy www.mspastelky.cz. Zde najdete také informace organizační, jídelníček, školní řád, fotogalerii a další zajímavosti.Můžete si zde snadno stáhnou fotky po zadání příslušného hesla, které je k dispozici na nástěnce pro rodiče v šatně.

Víme, že ne každý umí otevřeně pohovořit o tom, co ho trápí, co se mu nelíbí, co by chtěl změnit nebo naopak s čím je spokojený. Proto je pro vás v botové šatně připraven košíček, do kterého můžete napsat vše, co nám chcete sdělit – nemusíte se podepisovat, jen napište to, co chcete abychom věděli.Je to pro nás zpětná vazba a budeme za váš názor rádi, ať bude jakýkoliv. Děkujeme za spolupráci.

Jedenkrát(dle potřeby i vícekrát) za dobu docházky k nám do MŠ vás přizveme ke spolupráci formou dotazníků. Také budou anonymní a budou nám sloužit jako podklad pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Pomůžete nám se podívat na naši práci z druhé strany a to je pro naši práci nezbytné.

Rádi vám také předáme svoje zkušenosti, pomůžeme vyřešit problémy a půjčíme odbornou literaturu a další věci. Budeme rádi,když se přijdete podívat na naši práci s dětmi a nebo když si přijdete za námi pohrát. Dveře jsou pro vás vždy otevřené a my uvítáme tu nejbližší spolupráci s vámi. Využívejte námi nabízené hovorové hodiny po celý rok. Velice bychom uvítali vaši spolupráci při tvorbě školního vzdělávacího programu, jste naši partneři a my vnímáme spolupráci s vámi jako samozřejmost.

Kdykoli je každému z vás k dispozici nejen Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, ale i ostatní dokumentace - ve kterém se dočtete vše o výchovném zaměření, jak pracujeme s dětmi, jak si představujeme spolupráci s vámi rodiči, jaké akce chystáme atd. – obraťte se na naší paní ředitelku. Velice uvítáme spolupráci na dotváření a vytváření  tohoto programu, rádi přijmeme vaše připomínky, nápady, rady – budete vás vždy včas informovat kdy a kde se budeme scházet (společná  posezení ).

11. Pojištění dětí 

Děti jsou proti ztrátám a úrazům pojištěny u Kooperativy, pojišťovny a.s. Pojištění se vztahuje i na výlety a školy v přírodě.

 

12. Závaznost dodržování  Školního řádu a dalších vnitřních směrnic  a důležitá sdělení

Rodiče svým podpisem stvrzují, že se seznámili se Školním řádem , s vnitřní směrnicí o platbách, s vnitřní směrnicí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a se stravovacím řádem a uznali je závaznými (vždy na začátku školního roku).

Rodiče dále Čestným prohlášením na začátku školního roku potvrzují, že jejich dítě nepřišlo v posledních dvou týdnech do styku s infekční chorobou. Současně se rodiče zavazují, že dítě ponechají doma, jakmile nastane podezření z výskytu nakažlivé nemoci v rodině nebo při nachlazení, teplotě, průjmu, zánětu spojivek …atd.

Rodiče také svým podpisem uzavírají s MŠ dohodu o docházce dítěte do MŠ, dále podepisují prohlášení, že fotky dětí z akcí MŠ, z výchovné práce jak ve třídě, tak i na zahradě mohou být použity a zveřejněny v médiích (odborné časopisy, noviny, televize, odborná literatura z různých oblastí, atd.).

Dále rodiče podepisují prohlášení , že souhlasí s podmínkami o provádění stimulačního ježdění na koních – s hipoterapií a s podmínkami canisterapie.

Rodiče, kteří jsou rozvedeni a dítě je soudním příkazem s nabytou právní mocí svěřeno do péče jednoho z rodičů prosíme, aby velmi přesně vyznačili do „Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ“ osoby, které mohou dítě z mateřské školy vyzvedávat.

Podle Zákona o rodině upozorňujeme, že rodič, který nemá dítě do péče svěřeno, se může na své dítě informovat, ale nebude mu umožněno se s dítětem setkat.

 

13. Poslání a úkoly předškolního vzdělávání, postavení školy

Mateřská škola Pastelky je příspěvková organizace, která byla zřízena na základě zřizovací listiny dne 1.7.1994 MČ Brno – Židenice, Šámalova 60 a je právním subjektem.Statutárním zástupcem školy je ředitelka.

Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím ŠÚ Brno-město od 1.7.2006.

Naším posláním je všestranná péče o děti předškolního věku, vycházející z projektu ŠVP PV pro MŠ Pastelky.Úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké spolupráci na ni pomáhat zajistit každému dítěti prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Snažíme se smysluplně obohacovat denní program v průběhu jeho předškolního vzdělávání a poskytovat dítěti odbornou péči. Mateřská škola usiluje o to, aby prvopočáteční vzdělávání dítěte bylo stavěno na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky a společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v kolektivu dětí byl pro něj radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do dalšího života i vzdělávání. Má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Úkolem předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání i okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit žít dítě ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Stejně tak za důležité pokládáme vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budeme maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a budeme se snažit, aby v době, kdy bude dítě  opouštět mateřskou školu dospělo k takové úrovni, která je pro něj individuálně dosažitelná – to vše v zájmu zajištění propojenosti a plynulé návaznosti na základní vzdělání. Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči, může předškolní vzdělávání plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (integrace).Budeme se snažit nabídnout vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit, bezpečně, jistě, radostně a spokojeně, které mu zajistí možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Budeme přihlížet k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích a specifických potřeb. (RVP PV, 2004)

Od roku 2008 jsme zařazeni do celostátní sítě MŠ se zájmem o environmentální výchovy Mrkvička a od roku 2011 jsme držiteli certifikátu Přírodní ukázková zahrada.

 

14.Práva a povinnosti všech zainteresovaných

Práva:

-  vychází z Úmluvy o právech dítěte a z Listiny práv a svobod

-  na vlastní názor

-  být respektován

-  být vyslechnut

-  přístup do školy

-  přístup do třídy

-  svobodně se vyjadřovat k výchovně –vzdělávací práci  (Projekt a Kurikulum MŠ)

Povinnosti:

-  respektovat výchovně- vzdělávací práci (Projekt a Kurikulum MŠ)

 

15.Práva a povinnosti rodičů

Rodiče mají právo:

-          na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

-          kdykoli navštívit třídu a pohrát si se svým dítětem

-          konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou

-          sjednat si hovorové hodiny nebo promluvit kdykoli s učitelkou přímo ve třídě( v naléhavých případech)

-          respektování rodiny ze strany školy

-          přispívat svými nápady a náměty, zasahovat do koncepce a výchovně-vzdělávacích  plánů školy v souladu s Ústavou o právech dítěte a jeho dalšími právy

-          zapojit se do dění mateřské školy, aktivně se ho účastnit a být informováni o záměrech a koncepci školy

-          kriticky se vyjadřovat k veškeré práci školky, a to i anonymně (v botové šatně je košíček)

-          požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

-          připomínkovat jídelníček, degustovat jídlo

-          účastnit se akcí pořádaných školou

-          půjčovat si odbornou literaturu a požádat o odbornou radu

Rodiče mají povinnost:

-   vymezuje Zákon č.91/1998 Sb. o rodině

-   respektovat tento Školní řád a další dokumenty výchovně-vzdělávací práce

-   vodit dítě do MŠ v době od 6,15 do 9,00 hodin

-    každodenně se informovat o dění ve školce čtením nástěnky u vchodu do třídy

-    předávat dítě učitelce přímo do třídy, informovat a spolupracovat s učitelkou

tak, aby opravdu byla zajištěna péče o dítě v součinnosti s rodinou

-    vyzvedávat dítě osobně nebo jinou pověřenou osobou na základě zmocnění

-    vodit do MŠ dítě pouze zdravé a respektovat rozhodnutí učitelky, že do MŠ

nepřijme dítě se známkami nemoci

-    neprodleně ohlásit MŠ informaci o tom, že se v rodině vyskytla infekční choroba

-    oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny tel.čísel, ZP , bydliště atd.

-    vhodným oblečením a obutím umožnit dětem volný a bezpečný  pohyb nejen ve

třídě, ale především venku

-    upozornit učitelku na vše, co se týká momentálního fyzického i psychického stavu

dítěte (špatná noc,nevolnost, hádky, úmrtí v rodině, rozvod atd.)

-          omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ buď telefonicky nebo písemně (do sešitu v šatně- u kalendáře) nejpozději ten den do 12 hodin ( odhlášení stravy na další den) nebo co nejdříve (3 dny bez omluvy hlásí paní učitelka dítě ke stravování, čtvrtý den ho automaticky odhlašuje ze stravování)

-    včas (do 10 dne následujícího měsíce) uhradit  stravné

-    včas zaplatit úhradu za předškolní vzdělávání

-    nejpozději do 16.30 hodin si vyzvednou svoje dítě z MŠ, a to tak, aby v 16.30 už

mohla výt budova uzamčena

-     svým podpisem potvrdit, že se seznámili se Školním řádem

-     svým podpisem potvrdit bezinfekčnost dítěte při nástupu do MŠ

 

16. Práva a povinnosti dítěte

(vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, zejména z čl.13- svoboda projevu, čl.19 – ochrana před násilím a zanedbáváním, čl.23- postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporující sebedůvěru a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti, čl.27 – právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj, čl.28 – právo na rovný přístup ke vzdělávání, čl.29 – právo na plný rozvoj osobnosti,právo na svobodnou hru)

Dítě má právo:

-          aby mu byla společností poskytována ochrana, tzn. potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské  pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit

-          být respektováno jako jedinec ve společnosti, tzn. slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny

-          na emočně kladené prostředí a projevování lásky, tzn. právo žít s každým se svých rodičů, pokud vy mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi,právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku atd.

-          být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu, tzn. právu vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, na názor, …

-          být respektován jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život, tzn. právo ovlivňovat rozhodnutí, co se sním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem, právo spolupodílet se na vytváření pravidel ve společenství svých vrstevníků …

-          kdykoli se napít

-          jíst pouze tolik, kolik chce

-          kdykoli jít na WC, umýt si ruce, po jídle si vyčisti zuby

-          být vždy vyslechnut

-          tykat zaměstnancům školy a oslovovat je křestním jménem

-          na pomoc dospělého, když potřebuje

-          dle své potřeby kdykoli během dne si odpočinout

-          zvolit si hračku, hru,činnost nebo aktivitu dle svého přání a potřeby

-          jít navštívit kamarády do druhé třídy nebo si tam odejít hrát

-          být oslovován podle toho, jak je zvyklé nebo jak si přeje

-          dokončit hru

-          na respektování svého osobního tempa

Dítě má povinnost:

-          chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku

(pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě)

-          po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo

-          po ukončení činnosti uklidit prostor(odstřižky,papír,předměty použité k činnosti…)

-          být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat,umýt si ruce, vyčistit zuby – hlavně starší děti)

-          oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (kam)

-          dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči

-          upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat…)

-          neničit práci ostatních

-          dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí,žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, vez dozoru dospělého nedělat kotoul,nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd.….

-          chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo ( umět se omluvit, chovat se empaticky)

-          pomoct (pokud je to v jeho možnostech) jinému dítěti např. s oblékáním, s úkolem, s nějakou činností, radou atd.

-          konflikty řešit ústní domluvou za pomocí výtvarně znázorněných pravidel

 

17. Zaměstnanci školy

Všichni mají právo:

-         odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem, pokud by byl v rozporu s Úmluvou o právech dítěte

-         vyjadřovat se a navrhovat změny při plánování výchovné práce, při organizačních změnách

-         přestávku na práci po odpracování nejdéle 6 hodin ( na 0,5 hod.)

-         se souhlasem ředitelky je možnost zapůjčit si inventář (literaturu,hry, materiál potřebný pro výrobu pomůcek, atd.)

Všichni mají povinnost:

-         dodržovat předpisy BOZP,PO

-         dodržovat pracovní kázeň

-         plnit příkazy ředitelky školy (v případě zastupování, tak zástupce ředitelky)

-         efektivně využívat pracovní dobu, příchod i odchod zapisovat do Knihy docházky

-         oznámit ředitelce neprodleně veškeré změny v osobních poměrech a další údaje,které mají význam pro pojištění u MSSZ, Zdravotních pojišťoven a FÚ

-         chránit majetek školy, správně hospodařit se svěřenými prostředky a řádně a hospodárně zacházet s inventářem školy

-         soukromé návštěvy nepřijímat v pracovní době

-         každou návštěvu ve škole ohlásit ředitelce školy

-         služební telefon(tj.telefon školy) používat jen k pracovním účelům, soukromé hovory ( telefon k nim lze využít jen v naléhavém případě)zapisovat do sešitu a každý měsíc vyrovnat příslušnou částku s p.Černou

-         dodržovat pravidla chování

Ředitelka:

-         rozhoduje o vzniku, změně a ukončení pracovního poměru pracovníků

-         rozhoduje o přijímání dětí do mateřské školy

-         rozhoduje o výši úhrady za předškolního vzdělávání,o jeho prominutí nebo snížení

-         stanoví  odpovědnost jednotlivých pracovníků, určuje svého zástupce( ten zastupuje ředitelku na škole v době její nepřítomnosti), stanoví a vypracuje pracovní náplně a pracovní dobu pro všechny zaměstnance

-         řídí a kontroluje veškerou činnost školy a odpovídá za hospodářské i pedagogické výsledky školy

-         vytváří a usměrňuje koncepci MŠ a výchovné práce

-         umožňuje vzdělávání všem pracovníkům školy a pečuje o jejich odborný růst

-         zabezpečuje dobré pracovní podmínky všem pracovníkům školy a stará se o dobré materiálně-technické zabezpečení výchovné činnosti

-         ve spolupráci s paní školnicí zajišťuje menší opravy, se zřizovatelem ty náročnější

-         spolupracuje se zákonnými zástupci dětí, s Pedagogicko-psychologickou poradnou, se Speciálně pedagogickým centrem, s pediatrem

-         spolupracuje se zřizovatelem, s MmBrna- OŠ,  Jihomoravským krajským úřadem, s ČŠI, s ÚP,KHS,PČR, s různými centry zabývajícími se emvironmentální výchovou, se ZŠ v obci a s dalšími rodičovskými nebo občanskými organizacemi

-         má oznamovací povinnost

 

Pedagogičtí pracovníci:

-         dodržují legislativu týkající se školství (zejména Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášku 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Pracovní řád. všechny interní směrnice a ustanovení- např. BOZP, PO, atd.)

-         ve škole i ve třídách zodpovídají za úroveň výchovně-vzdělávací práce

-         jejich práce vychází z pracovní náplně, ZP,z ročního pracovního plánu, prováděcích plánů, Kurikula a závěrů pedagogických porad, z knihy p.Kopřivy Respektovat a být respektován

-         od chvíle, kdy převezmou dítě od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby předání jiné paní učitelce, zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě, jsou za ochranu a bezpečnost dítěte osobně odpovědny

Provozní pracovníci:

-         veškeré jejich povinnosti vyplývají z pracovních náplní

 

18. Ostatní partneři

ÚMČ Brno-Židence – spolupráci stanovuje legislativa, máme zpracovaný Plán

spolupráce

Pedagogicko psychologická poradna – MŠ spolupracuje s PPP Kohoutova

a  Hybešova

Speciálně pedagogické centrum – integrace dětí

Základní škola – ZŠ Kamenáčky a Gajdošova (spolupráce  vychází z ročního pracovního plánu)

Další partneři –  MmBrna (OŠ), JmK, KHS,PČR, OS Tlapka, Epona, přírodovědná

stanice Kamenáčky, LŠ Jezírko, ZOO Brno, DD Budišov-Holeje ,

MVDr. Hanzlíček,,MUDr.Nováková,SJ,Rytmik,Toros – autodoprava, Penzion Kukla a Na Mlýně v Kuklíku, Rezekvítek,ZSDP Rajhrad, Malý zahradník Agro Hradec Králové a další

 

19. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají

pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim  pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené

osobě

 

K zajištění k bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy  může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.

 

Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá právním úkonům a která je v pracovním vztahu k MŠ.

 

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník,pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout.

 

Při nástupu dítěte ke vzdělávání MŠ po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. Při nástupu dítěte po jakékoliv běžné nemoci rodiče svým podpisem stvrzují, že dítě přivádějí do kolektivu zdravé.

 

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a

ochrany při práci, které pro tuto oblast stanový platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují dohled na bezpečnosti dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

 1. a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 

 • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a pravé krajnice vozovky.
 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny.
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč.
 • za snížené viditelnosti používá pedagogický doprovod předepsané „zviditelňující vesty“ nebo „ zviditelňující V“.

 

¨ b)  pobyt dětí v přírodě:

 

 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, plechovky, plechy, ostré velké kameny, apod.)
  • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

 

c) rozdělávání ohně

 

 • pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu zamykání zahrádky, oslavy dne dětí, cesty za pokladem apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí.
 • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
 • nebo za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni.
 • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasící přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
 • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti nebyl snadno vznětlivý materiál.
 • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

 

 1. d) sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě nebo v tělocvičně ZŠ nebo ve venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohli vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.
 1. e) pracovní a vývratné činnosti

 

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka a podobně, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,  nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávacípůsobení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství) vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí  pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

Důležitým prvkem prevence této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu    mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými  pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

20. Zacházení s majetkem mateřské školy

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro  převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

21. Závěrečné ustanovení

Účinnost a platnost Školního řádu

Tímto Školním řádem ze dne 29.9.2011 se ruší dodatek ke školnímu řádu ze dne 1.2.2010, který doplňoval školní řád Mateřské školy Pastelky , Brno, Jamborova 11 ze dne 26.8.2009.Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou Mateřské školy Pastelky, Brno, Jamborova 11 a  je účinný od 1. září 2011.

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

 

Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich  nástupu do práce prostřednictvím ředitelky  mateřské školy.

 

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou schůzek s nimi, školní řád je vyvěšen v šatně dětí a zákonní zástupci potvrdím svým podpisem, že s ním byli seznámení a stává se  pro ně platným dokumentem.

 

 

Zpracovala :                                                              Hana Kratochvílová

ředitelka školy

 

V Brně dne 30.8.2014

 

 

Tento Školní řád byl všemi zaměstnanci a některými rodiči připomínkován a byl schválen na pedagogické poradě dne 28.8.2014

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

 

§5, Vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání

1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických  pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadalo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

3) Při zvýšení počtu dětí ( např. specifické činnosti, sportovní akce,v prostředí náročném na bezpečnost – cestování MHD …)  určí ředitel školy k zajištění bezpečnosti  dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost MŠ.

Zákon o péči a zdraví dětí

Zákon o rodině

Listina práv a svobod

Úmluva o právech dítěte

Občanský zákoník

Zákoník práce

Základní povinnosti všech vedoucích pracovníků

- vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a  ochranu zdraví při práci

Součástí Školního řádu jsou i tyto směrnice:

„Vnitřní směrnice o platbách v mateřské škole Pastelky“

„Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání“

„Vnitřní směrnice k BOZ dětí“

„Stravovací řád“

„Organizační řád BOZ dětí“

„ŠVP PV MŠ Pastelky“

 

Školní řád a všechny výše uvedené směrnice jsou závazné pro všechny zákonné zástupce, jejichž děti byly přijaty do mateřské školy Pastelky.

Hana Kratochvílová

V Brně dne 30. 8. 2014  (průběžně aktualizováno dle novelizace předpisů)

 

 

 

 


<<  Červenec 2017  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31