Aktuality

Nové značky před MŠ.

 

Paní ředitelka Michaela Mašková děkuje Ing. Romanu Vašinovi za pomoc při zajištění instalace nových bezpečnostních značek na ulici Jamborové, před Mateřskou školou Pastelky.

Děkujeme za zvýšení bezpečnosti dětí.


   

Informace pro rodiče k 1.září 2022

Informace pro rodiče k 1. září 2022

Provoz naší mateřské školy začíná 1.9.2022 od 6:15- 16:30 hod.

 

Děti, které nastoupí poprvé, doporučujeme vyzvednout po obědě. Necháme na zvážení rodičů. Děti, které budou v MŠ spát, musí mít podepsané pyžamo.

Příchod dětí bude ukončen v 8:30 hodin, potom se škola uzavře a bude probíhat program pro děti a svačina, prosíme o dodržování doby přijímání dětí.

Dejte dětem batůžek a do něho: náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky…) vše podepsané!!!!Doporučujeme balit věci s dětmi, ať mají přehled, co mají s sebou.

Dejte dětem pití nebo prázdnou podepsanou láhev, osvědčilo se nám na školní zahradě pro pitný režim. Pitný režim bude doplňován.

Na pobyt ve třídě volte pohodlné oblečení, podepsané a na školní zahradu sportovní oblečení.

Do třídy děti budou mít papuče, vše podepsané.

Vyzvedávání dětí bude probíhat po obědě od 12:30-13:00 hod.

Odpoledne od 15:00-16:15 hod. V 16:30 s škola uzavírá.

Těšíme se na vaše děti, společně vše zvládneme.

Za kolektiv MŠ PASTELKY

Michaela Mašková – ředitelka školy

   

Úplata za vzdělání - školné

Mateřská škola Pastelky, Jamborova 11, 615 00, Brno, příspěvková organizace

STANOVENÍ

o výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění vyhlášky 14/2005 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydávám následující rozhodnutí:

I.

a) Výši úplaty na jedno dítě umístěné v mateřské škole (dále jen MŠ) k celodenní docházce stanovuji na 510,- Kč měsíčně.

b) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte umístěného v MŠ, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

c) Zdarma se poskytuje vzdělání dětem umístěným v MŠ, které dovrší 6 let věku v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.

d) Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se poskytuje vzdělání zdarma.

e) V době hlavních prázdnin se úplata vybírá v poměrné výši.

II.

Plátce je povinen příspěvek zaplatit do 10. dne stávajícího kalendářního měsíce, nejpozději však do konce kalendářního měsíce, bezhotovostním bankovním převodem na číslo účtu 234150431/0300, vedeného u České spořitelny Brno-město. Jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo dítěte, jako specifický symbol 1111. Dále je možno uhradit příspěvek poštovní poukázkou na výše uvedené číslo bankovního účtu a s vyplněním příslušného variabilního a specifického symbolu.

III.

O osvobození od úplaty zákonný zástupce žádá písemně ředitelku školy. Trvání nároku dokládá pro každé další čtvrtletí. Změnu rozhodných okolností je povinen nahlásit do 8 dnů ode dne změny. Žádosti nelze vyhovět zpětně.

IV.

Neuhradí-li zákonný zástupce opakovaně úplatu za vzdělání v MŠ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout po předchozím písemně oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte o ukončení předškolního vzdělávání.

V.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022

V Brně dne 30.6.2022

Michaela Mašková

ředitelka školy

   

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу 

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище:

………………………………………………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання ………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): ………………………………………………………………………………………………………

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):

………………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu:

Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання

………………………………………………………………………………………………………

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину

Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: …………………………………………………………………………………………………………

Datum narození dítěte/ Дата народження дитини..............................................................................

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання:

…………………………………………………………………………………………………………

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

до дошкільного навчального закладу, діяльність якого здійснює

Název školy/ Назва школи

 

od školního roku 2022/2023*/ навчального року 2022/2023*

okamžitě*/ негайно*

*Označte jednu z možností/*Позначте одну з можливостей. 

V/ м. (назва населеного пункту)…………………………...dne!дата ………………………

……………………………………….

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини

Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat):

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли вона починає навчання):

Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями)

   
<<  Červen 2022  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930